Forskrift om fredning av Risøysundet naturreservat, Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1521
PublisertII 2000 774
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-2016-03-14-298.
Endrer
Gjelder forAndøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Risøysundet naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 298.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Risøyhamn i Andøy kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 21. desember 2000 under betegnelsen «Risøysundet naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/38, 9/59, 9/113, 9/114 og 21/34.

Reservatet dekker et areal på 5 000 daa, hvorav ca. 866 daa er landareal, ca. 290 daa er ferskvann og ca. 3 844 daa er sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Miljødirektoratet mars 2016. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Andøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 298.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets botanisk verdifulle strandområder og å verne om det rike fuglelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly samt brettseiling.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Nødvendig transport til og fra eksisterende sprengstofflager innen reservatet.
3.Vedlikehold av eksisterende sprengstofflager og veien fram til disse.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
6.Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink.
7.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
8.Utøvelse av fiske og jakt på kystsel.
9.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.
10.Gjennomføring av utdypingsarbeider i Risøyrenna i samsvar med prosjekt behandlet etter plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, etter at utbygger har varslet og rådført seg med forvaltningsmyndigheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Utvidelse av Risøyrenna og andre tiltak av betydning for regulariteten og sikkerheten i Risøysundet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

X

Denne forskrift trer ikraft straks.