Forskrift om fredning av Åholmen naturreservat, Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1522
PublisertII 2000 Nr. 12
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Åholmen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Å i Andøy kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 21. desember 2000 under betegnelsen «Åholmen naturreservat».

II

Det fredete området omfatter følgende gnr./bnr.: 21/5, 21/7, 21/41, 21/73, 21/104,105, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5,16, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11,15,21, 22/12, 22/13, 22/17, 22/18, 22/19, 22/20, 22/23, 22/25, 22/26, 22/27, 22/28.

Reservatet dekker et areal på 1.956 daa, hvorav 1.325 daa er landareal, 25 daa er ferskvann og 606 daa er sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet, desember 2000. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Andøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets sentrale betydning som trekkområde for kortnebbgås og hekkeområde for våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende fredningsbestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I perioden 1. mai - 31. mai er det forbud mot all ferdsel til vanns og til lands som ikke er nødvendig i forbindelse med grunneiers næringsutøvelse.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.Motorisert ferdsel til lands og til vanns samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
3.Gjødsling av overflatedyrket beitemark.
4.Grunneiernes nødvendige motoriserte ferdsel i landbruksøyemed, langs kjerreveier og på frossen snødekt mark.
5.Vedlikehold av eksisterende bygninger og utmarksgjerder.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt på hjortevilt, ryper og fellefangst av mink.
8.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
9.Utøvelse av fiske og jakt på kystsel.
10.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Vedhogst.
3.Nødvendig motorisert transport i forbindelse med næringsvirksomhet.
4.Nødvendige tiltak i forbindelse med grunneiernes næringsvirksomhet, som ikke er i strid med fredningsformålet.
5.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

X

Denne forskrift trer ikraft straks.