Forskrift om fredning av Engasjyen naturreservat, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1523
PublisertII 2000 778
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-1111-08-25
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Engasjyen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 77, delegeringsvedtak 3. juli 1987 nr. 572, delegeringsvedtak 3. november 1988 nr. 4324 og delegeringsvedtak 15. mars 2013 nr. 283. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 25 aug 2014 nr. 1111.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Ranaelvas utløpsos ved Mo i Rana i Rana kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 21. desember 2000 under betegnelsen «Engasjyen naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 131/1,2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12/ 131/13, 132/1,18, 132/6, 132/19, 132/481, 133/1, 133/6 og 301/1.

Reservatet dekker et areal på 278 daa, hvorav 34 daa er landareal og 244 daa er ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5 000, datert Miljødirektoratet august 2014. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Rana kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 25 aug 2014 nr. 1111.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til det rike fuglelivet og lokalitetens betydning til undervisningsformål.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende vann- og kloakkledninger.
3.Utøvelse av fiske og jakt på kystsel.
4.Grunneiernes fortsatte bruk av etablerte båtfortøyningsplasser i området, samt vinteropplag av grunneiernes båter på gnr. 131, bnr. 10 ved Yttrabekkens utløp dersom grunneieren gir tillatelse.
5.Grunneiernes nødvendige ferdsel gjennom området med motorbåt
6.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskrift trer ikraft straks.