Forskrift om fredning av Skansenøyra naturreservat, Saltdal kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1524
PublisertII 2000 780
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-2003-07-03-998
Endrer
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Skansenøyra naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 3 juli 2003 nr. 998.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde i Saltdalselva utløp ved Rognan i Saltdal kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 21. desember 2000 under betegnelsen «Skansenøyra naturreservat». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 3. juli 2003.

0Endret ved forskrift 3 juli 2003 nr. 998.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 8/1, 8/3, 8/4.

Reservatet dekker et areal på ca 208 daa, hvorav 15 daa er landareal, ca 78 daa er ferskvann og ca 115 daa er sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet, desember 2000. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Saltdal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig på grunn av det rike fuglelivet og lokalitetens verdi til undervisningsformål.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly samt brettseiling.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.I perioden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ilandstigning i reservatet.
0Endret ved forskrift 3 juli 2003 nr. 998.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Motorbåtferdsel i reservatets vestlige del til og fra eksisterende småbåthavn like utenfor reservatet.
3.Nødvendig lavtflyging ved landing/start på flystripa.
4.Utøvelse av fiske og jakt på kystsel.
5.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Begrenset uttak av grus/sand etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
3.Nødvendige mudringsarbeider for å sikre adkomsten til småbåthavnen like vest for reservatet.
4.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

X

Denne forskrift trer ikraft straks.