Forskrift om fredning av Vikosen naturreservat, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1525
PublisertII 2000 782
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-2016-06-22-805
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Vikosen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 5 mai 2009 nr. 1037, 22 juni 2016 nr. 805.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde mellom Jennestad og Vik i Sortland kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 21. desember 2000 under betegnelsene «Vikosen naturreservat».

0Endret ved forskrift 5 mai 2009 nr. 1037.

II

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/6, 21/2, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/14,38, 21/16, 21/17, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 21/30, 21/51, 21/57, 48/1 og 51/1 i Sortland kommune.

Naturreservatet dekker et areal på 927 dekar, hvorav 35 dekar er landareal og 891 dekar er sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:8 000, datert Miljødirektoratet juni 2016. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Fredningsforskriften med kart oppbevares hos Sortland kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 22 juni 2016 nr. 805.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med det dyre- og fugleliv som er knyttet til området, særlig av hensyn til dets betydning som trekkområde for kortnebbgås, hvitkinngås og annen fugl, og som trekk-, hekke- og vinterbiotop for annen våtmarkstilknyttet fugl.

0Endret ved forskrift 5 mai 2009 nr. 1037.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.All ferdsel på land inkludert fjærearealene, samt lavtflyging under 300 m, er forbudt i perioden 1.-31. mai.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.Motorisert ferdsel til lands inkludert fjærearealene er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
0Endret ved forskrift 5 mai 2009 nr. 1037.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i pkt. IV, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Tradisjonell bruk av området til utmarksbeite som på fredningstidspunktet.
3.Grunneiernes opplag av båter på land på egen eiendom.
4.Vedlikehold av permanente beitegjerder som fantes på fredningstidspunktet, og oppsetting av midlertidige strømgjerder.
5.Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink.
6.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
7.Utøvelse av fiske og jakt på kystsel.
8.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.
0Endret ved forskrift 5 mai 2009 nr. 1037.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye beitegjerder for husdyr i perioden utenom ferdselsforbudet i IV, pkt. 4.
2.Vedlikehold av permanente beitegjerder som fantes på fredningstidspunktet, og oppsetting av midlertidige strømgjerder, i perioden med ferdselsforbud i IV, pkt. 4.
3.Utlegging av ei mindre flytebrygge for ombord- og ilandstigning på gnr./bnr. 20/2 på tidligere benyttet lokaliseringssted ved Klubben, og nødvendig motorisert transport i forbindelse med utlegging og opptaking av flytebrygga. Utlegging kan først skje etter 1. juni hvert år.
4.Utlegging og vedlikehold av svaifortøyninger for små båter utenfor flytebrygge anlagt i medhold av pkt. 3, i perioden utenom ferdselsforbudet i IV, pkt. 4.
5.Legging av spillvannsledning og utslipp av spillvann fra bebyggelse utenfor reservatet, hvor eneste gjennomførbare løsning er avløp til Vikosen. Spillvannsledning som må gå via flerkamret septiktank kan tillates ført ut i sjøen, men må ha munning minst en meter under laveste lavvann. Avløpsløsningen må være godkjent av forurensningsmyndighetene og må tilfredsstille forurensningslovens krav.
6.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.
7.Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet i perioden utenom ferdselsforbudet i IV, pkt. 4.
0Endret ved forskrift 5 mai 2009 nr. 1037.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.