Forskrift om fredning av Grunnfjorden naturreservat, Øksnes kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1528
PublisertII 2000 789
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-2014-03-26-579
EndrerFOR-1980-06-11-9
Gjelder forØksnes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Grunnfjorden naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 3 okt 2007 nr. 1130, 26 mars 2014 nr. 579.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde mellom Stengelvåg og Alsvåg i Øksnes kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res av 21. desember 2000 under betegnelsen «Grunnfjorden naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 65/80, 66/4, 66/9, 76/1, 76/4, 76/7, 76/12, 76/16, 76/17, 76/18,27, 76/19, 76/20, 76/21, 76/22, 76/23, 76/51, 76/55, 76/63, 76/68, 76/94, 76/131, 77/1,9, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14,15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/25, 77/30, 77/31, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/6, 78/7, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 78/20, 78/21, 78/22, 78/23, 78/24, 78/25, 78/26, 78/27, 78/38, 89/1.

Reservatet dekker et areal på 14 724 daa, hvorav ca. 7 500 daa er landareal, ca. 500 daa er ferskvann og ca. 6 700 daa er sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:40 000, datert Miljødirektoratet mars 2014. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Øksnes kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2007 nr. 1130, 26 mars 2014 nr. 579.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å sikre våtmarksområdets sentrale betydning for våtmarksfugl til alle årstider, samt å bevare et botanisk verdifullt strandengområde.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly samt brettseiling.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Motorisert ferdsel langs offentlig veg.
3.Vedlikehold av veier.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
6.Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink.
7.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
8.Drift, vedlikehold og fornyelse av kraftledninger, herunder rydding i og langs trasé, oppgradering av eksisterende kraftledninger for heving av spenningsnivå, økning av linjetverrsnitt, nye master m.v. når dette ikke er i strid med verneformålet.
9.Utøvelse av fiske og jakt på kystsel.
10.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Nødvendig motorisert transport på frossen snødekt mark i forbindelse med grunneiers næringsvirksomhet, samt nødvendig motorisert transport i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, punkt 8.
3.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

X

Denne forskrift trer ikraft straks.

Samtidig oppheves forskrift av 11. juni 1980 nr. 9 om midlertidig fredning av våtmarksområdet Stormyra/Grunnfjorden/Gisløya, Øksnes kommune, Nordland.