Forskrift om snøscooterløyper, Hasvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-2001-02-20-213
PublisertII 2001 Nr. 1
Ikrafttredelse20.02.2001
Sist endret
EndrerFOR-1999-03-06-319
Gjelder forHasvik kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort15.03.2001
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Hasvik

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. februar 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1:50.000 datert Fylkesmannen i Finnmark 20. februar 2001: 

Løype 1:

Fra vegen til gabbrofeltet i Hasvik langs foten av fjellet Navaren til Hasvåg, derfra i rett linje over grustak og langs nedlagt veg mot Kvithellan. Videre langs foten av høyde 266 Kristinenavaren, over Kvithellvatnet, Gustavvatnet og Tungebakkvatnet. Videre nord for Barbostinden, på østsiden av området med krattskog, mot vestsiden av Rivaren og via Øvre til Midtre Flågavatn. Herfra en avstikker til Nedre Flågavatn og vegen. Videre til Midtre Flågavatn til Hasfjordvatnet og Steinvatnet. Derfra forbi Nyvatnet og vatn 340, over en rekke småvann like sør for høyde 605, dreier nordover og går like vest for høyde 532, over vann 428 og vann øst for høyde 489, dreier vestover og møter løype 2 ved Slusken. 

Løype 2:

Fra Breivikbotn ved vegkryss rv. 884 og fv. Til Sørvær, langs vegen til Dønnesfjord, av denne nordvest for høyde 206 Langåsen og ned mot Storbakken. Videre opp Høyvikdalen, over vegen og langs Dalvatna, og tvers over nordenden av Smalvatnet. Bøyer så noe sørover mot Store Eggevatnet, deretter nordøstover, på oversida av lite vann som renner ut i Store Eggevatnet, møter løype 8, deretter mot sørøst og over høyde 270 ved foten av Sluskfjellet. Møter løype 1 og 10 i øst for Sluskfjellet, rett fram til like øst for høyde 332, over Brennhaugvatnet, vest for og over Storvatnet i Dønnesfjord og til Elvestrand. 

Løype 3:

Fra Krokvatna (løype 9 og 10), videre på østsida av Djupvann over Kanonvann, på sørsiden av Storvannet, på sørsiden av Moltebærtoppen, over Storbuktvann og til kommunegrensa mot Hammerfest kommune sør for Middagsfjellet.

Avstikker fra hovedløype på sørsiden av Storvannet og til Børstrand i Børfjord. 

Løype 4:

Fra Breivik ved avkjørsel fylkesveg mot høyde 133, videre over Falkeberghøyda, over Stupavatna, møter løype 6 vest for vatn 222, videre sør for Himmelhaugen, over høyde 290, ned og over vatn 179, vest og sør for høydene 324 Skoddefjellet og 350 Middagsfjellet, til løype 8 sør for Store Åfjordvatnet. 

Løype 5:

Fra løype 4 nord for Breivik med markert sving, mot Sandfjordskaret og på nordsiden av Fossbakken forbi Hespevika til Platåveien. 

Løype 6:

Fra avkjørsel fylkesveg Per Iversheimen (øst for reinslakteriet) til hytte ved Himmelhaugen med tilknytning til løype 4. 

Løype 7:

Fra løype 1 ved vatn 428 Sandvatn, over vatn 395 Gustavvatn og langs vassdrag i en bue til Mattisvatnet, deretter fra sørenden av Mattisvatnet til søndre del av Gjertrudvatnet. 

Løype 8:

Fra løype 2 nord av Store Eggevatnet over høyde mellom Skoddefjellet og Sluskfjellet ned til Store Åfjordvatnet, og videre til Lille Åfjordvatnet. 

Løype 9:

Fra løype 3 og 10 ved Krokvatna, nordover til Næringsbukta i Dønnesfjord. 

Løype 10:

Fra løype 2 øst for Sluskfjellet over Geitryggen til løype 3 og 9 ved Krokvatna.

§ 2.Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. mars 1999 nr. 319 om snøscooterløyper, Hasvik kommune, Finnmark.

Forskrifter og løypekart er lagt ut og er tilgjengelig for publikum i Serviceavdelingen i Hasvik kommune.