Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2001-05-03-528
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse31.05.2001
Sist endret
EndrerFOR-1989-07-01-1125
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort31.05.2001
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Røros

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Røros kommunestyre 3. mai 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og på vassdrag § 4 tredje ledd, og § 5a og § 5b.

I 

Til § 4 tredje ledd:

Bruk av motorfartøyer er forbudt på alle åpne sjøer og elvestrekninger i kommunen. Unntatt fra forbudet er:

Aursunden, Bolagen, Djupsjøen, Feragen, Flensjøen, Hyllingen, Harsjøen, Store Korssjøen, Orvsjøen, Rambergsjøen, Rien og Femunden.

På alle ovennevnte sjøer er maksimal motorstørrelse 10 HK med unntak av Aursunden og Femunden.

For Aursunden er maksimal motorstørrelse 40 HK.

For Femunden er det ikke begrensning på motorstørrelse.

Fartsbegrensninger:

Maksimal fart på alle sjøer er 20 knop.

I tillegg gjelder følgende fartsbegrensninger: Vest for linja mellom Digerodden og Sandodden, og vest for linja mellom Bastuholmen og Røstnesset, og i en sone på 200 meter fra land skal maksimal fart være 5 knop.

Etter søknad kan kommunen gi tillatelse til større motorstørrelse på Aursunden etter dokumentasjon av behov. 

Til § 5 a:

Landing og start med luftfartøy er tillatt på Aursunden og Hittersjøen. Det er tillatt med landing og start med luftfartøy på alle vatn i kommunen i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi (rognuttak, prøvefiske m.m.). Tiltakene skal skje i samråd med hovedutvalg for Landbruk, plan og miljø. 

Til § 5 b:

Transport av felt vilt med motorbåt under storviltjakt er tillatt på alle innsjøer i kommunen.

II

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt den er kunngjort. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. juli 1989 nr. 1125 til lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, Røros kommune, Sør-Trøndelag.