Forskrift om fredning av Karl Johans gate 47, Universitetet i Oslo, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2001-05-04-449
PublisertII 2001 hefte 2
Ikrafttredelse04.05.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort10.05.2001
KorttittelForskr. om fredning av Karl Johans gate 47

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Hele anlegget til Universitet i Oslo, Karl Johans gate 47, gnr. 209, bnr. 142 omfattes av fredningen. Dette inkluderer Universitetshagen med gjerdet og Universitetsplassen. Følgende bygninger med eksteriør og interiør omfattes av fredningen:

Biblioteksbygningen

Museumsbygningen

Domus Academica

Gymnastikksalen

Professorboligen

Her brukes navnet bygningene fikk da de ble oppført.

Fredningen gjelder samtlige bygningers interiør og eksteriør. Interiøret, omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og eldre arkitektoniske detaljer (dører, vinduer, listverk, overflater, dekor etc.), samt fast innredning.

Bygningene er merket av på vedlagte kart1, datert 19. januar 2001 og påført Riksantikvarens stempel. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, Oslo kommune og Universitetet i Oslo.

1Kart utelatt.

II. Formålet med fredningen

Formålet med å bevare Norges første universitetsanlegg er både kulturhistorisk og arkitekturhistorisk begrunnet. Anlegget er oppført mellom 1841-56 og er sentralt i utviklingen av forskning og utdanning i Norge, samt etableringen av en norsk nasjonalstat. Formålet er samtidig å bevare et av empirens hovedverk i Norge tegnet av en av våre fremste arkitekter, Christian Henrik Grosch.

Fredningen omfatter også Universitetshagen og Universitetsplassen. Formålet med fredningen av bygninger, plass og hage er å bevare alle elementene i et arkitektonisk og kulturhistorisk helhetlig utformet anlegg.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er opprinnelig fra byggeåret eller er ombygget på en helhetlig måte som tjener den opprinnelige arkitekturen.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 6.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller bygningenes interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 6.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan forandre anleggets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anleggelse og utvidelse av veier eller parkeringsplasser, oppsetting av gjerder eller skilt, endring av beplantning, belysning eller belegg, planering, masseuttak, utfylling og andre landskapsinngrep. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 6.
6.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til dette denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.