Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud.

DatoFOR-2001-05-04-487
PublisertII 2001 hefte 2
Ikrafttredelse04.05.2001
Sist endretFOR-2014-04-03-820
EndrerFOR-1986-05-20-1192, FOR-1987-03-18-238, FOR-1982-10-08-1503, FOR-1992-03-19-235, FOR-1994-09-20-949, FOR-1998-05-18-517, FOR-1998-05-18-518, FOR-1998-05-18-519, FOR-1998-03-02-225, FOR-1994-05-24-456, FOR-1994-05-24-458, FOR-1992-02-12-133, FOR-1984-06-13-1327, FOR-1985-07-04-1371, FOR-1986-06-06-1327, FOR-1988-09-21-951, FOR-1991-05-16-323, FOR-1991-05-16-324, FOR-1992-05-21-413, FOR-1993-04-20-367, FOR-1993-04-20-370, FOR-1994-05-24-450, FOR-1994-05-24-451, FOR-1994-05-24-452, FOR-1994-05-24-453, FOR-1994-05-24-454, FOR-1994-05-24-455, FOR-1994-05-24-457, FOR-1994-05-24-459, FOR-1994-06-20-633, FOR-1995-05-31-536, FOR-1995-05-31-537, FOR-1995-05-31-538, FOR-1996-04-19-457, FOR-1996-04-19-459, FOR-1996-04-19-460, FOR-1996-04-19-461, FOR-1997-05-04-479, FOR-1997-05-04-483, FOR-1997-05-05-510, FOR-1997-05-07-515, FOR-1998-05-11-437, FOR-1998-05-11-438, FOR-1998-05-11-440, FOR-1998-05-11-441, FOR-1998-05-11-442, FOR-1999-05-04-478, FOR-1999-05-04-479, FOR-1999-05-04-480, FOR-1999-05-04-481, FOR-1999-05-04-482, FOR-1999-05-04-483, FOR-1998-05-11-439, FOR-1979-05-03, FOR-1979-07-11, FOR-1994-05-24-450, FOR-1977-06-10, FOR-1978-07-04, FOR-1978-06-28, FOR-1978-09-06, FOR-1974-05-21, FOR-1972-04-10, FOR-1978-07-27, FOR-1977-06-07, FOR-1979-04-26, FOR-1980-04-09, FOR-1978-05-23, FOR-1979-04-18, FOR-1981-05-25, FOR-1992-05-21, FOR-1982-02-18-418.
Gjelder forDrammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1989-08-01-788-§9, FOR-1989-08-01-788-§10, FOR-1997-09-01-999-§3, FOR-1997-09-01-999-§7
Kunngjort16.05.2001
KorttittelForskrift om storviltjakt mm i Buskerud

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, forskrift av 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt § 9 og § 10 og forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever § 3 og § 7. Endret ved forskrifter 29 mai 2002 nr. 593, 14 mai 2002 nr. 660, 23 april 2003 nr. 528, 24 juni 2003 nr. 819, 26 mai 2004 nr. 839, 15 mars 2005 nr. 257, 15 juni 2005 nr. 645, 6 mars 2006 nr. 513, 31 mars 2009 nr. 373, 14 mai 2009 nr. 529, 29 aug 2012 nr. 870, 3 april 2014 nr. 820. Endres ved forskrift 28 apr 2014 nr. 1935 (i kraft 1 april 2015).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Beverjakt/
fordelingsgrunnlag:
Drammen300010000500
Kongsberg,
- nord for Ravalsjøelva og Lågens vestside, Sølvverkskogene og Jondalen20005000200Åpnet/ Tellende vannlengde
- resten av kommunen15005000200Åpnet/ Tellende vannlengde
Hole200012000400
Hemsedal600010000500
Ål30005000500
Sigdal
- øvre del av Eggedal ned til Jellumelva på østsida og søndre grense av eiendommen Aasand på vestsida40005000500
- resten av kommunen20005000500
Krødsherad
- for områdene syd for Bjøreskogvegen (fylkesvegen fra Bjøre til Eidal) på vestsida av Krøderen og for områdene syd for riksveg 7 på østsida av Krøderen.15008000500
- resten av kommunen20008000500
Rollag300012000400Åpnet/ Tellende vannlengde
0Endret ved forskrifter 29 mai 2002 nr. 593 (Modum), 14 mai 2002 nr. 660 (Gol), 23 april 2003 nr. 528 (Ringerike), 24 juni 2003 nr. 819 (Lier), 26 mai mai 2004 nr. 839 (Øvre Eiker), 15 mars 2005 nr. 257 (Flå), 15 juni 2005 nr. 645 (Nore og Uvdal), 6 mars 2006 nr. 513 (Nes), 29 aug 2006 nr. 1069 (Hol), 31 mars 2009 nr. 373 (Hurum), 14 mai 2009 nr. 529 (Røyken), 29 aug 2012 nr. 870 (Nedre Eiker), 3 april 2014 nr. 820 (Flesberg).

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift av 20. mai 1986 nr. 1192 om adgang til jakt etter hjort, Frosta kommune i Nord-Trøndelag og Hol og Kongsberg kommuner i Buskerud,
-Forskrift av 18. mars 1987 nr. 238 om adgang til jakt etter elg, Aurland kommune, Sogn og Fjordane, hjort, Aukra kommune, Møre og Romsdal, Sigdal kommune, Buskerud, Songdalen, Lindesnes kommuner, Vest-Agder, Gausdal kommune, Oppland, rådyr, Stordal kommune, Møre og Romsdal, Rennesøy kommune, Rogaland og canadagås, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland kommuner, Aust-Agder, Marnardal, Vennesla kommuner, Vest-Agder,
-Forskrift av 8. oktober 1982 nr. 1503 om adgang til jakt og fangst av bever i Kongsberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 19. mars 1992 nr. 235 om adgang til jakt og fangst av bever, Flesberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 20. september 1994 nr. 949 om adgang til jakt og fangst av bever, Øvre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 18. mai 1998 nr. 517 om grunnlag for kvotefordeling ved beverjakt, Flesberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 18. mai 1998 nr. 518 om grunnlag for kvotefordeling ved beverjakt, Kongsberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 18. mai 1998 nr. 519 om grunnlag for kvotefordeling ved beverjakt, Øvre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 2. mars 1998 nr. 225 om jaktåpning og grunnlag for kvotefordeling ved beverjakt, Rollag kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 456 om jaktåpning for hjort, Øvre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 458 om jaktåpning for hjort, Modum kommune, Buskerud,
-Forskrift av 12. februar 1992 nr. 133 om jaktåpning og minsteareal for hjort, Nore og Uvdal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 13. juni 1984 nr. 1327 om minsteareal for elgjakt i Hurum og Kongsberg kommuner, Buskerud,
-Forskrift av 4. juli 1985 nr. 1371 om minsteareal for felling av hjort, Flesberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 6. juni 1986 nr. 1327 om minsteareal for felling av hjort i Kongsberg og Hol kommuner, Buskerud,
-Forskrift av 21. november 1988 nr. 951 om minsteareal for felling av rådyr, Sigdal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 16. mai 1991 nr. 323 om minsteareal for felling av hjort, Hol kommune, Buskerud,
-Forskrift av 16. mai 1991 nr. 324 om minsteareal for felling av rådyr, Ringerike, Hole og Hurum kommuner, Buskerud,
-Forskrift av 21. mai 1992 nr. 413 om minsteareal for felling av elg, Ringerike, Krødsherad, Sigdal, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner, Buskerud,
-Forskrift av 20. april 1993 nr. 367 om minsteareal for felling av elg, Ål kommune, Buskerud,
-Forskrift av 20. april 1993 nr. 370 om minsteareal for felling av elg, Rollag kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 450 om minsteareal for felling av elg, Kongsberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 451 om minsteareal for felling av rådyr, Kongsberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 452 om minsteareal for felling av hjort, Kongsberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 453 om minsteareal for felling av hjort, Gol kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 454 om minsteareal for felling av elg, Ringerike kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 455 om minsteareal for felling av elg, Krødsherad kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 457 om minsteareal for felling av hjort, Øvre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 459 om minsteareal for felling av hjort, Modum kommune, Buskerud,
-Forskrift av 20. juni 1994 nr. 633 om minsteareal for felling av elg, Hol kommune, Buskerud,
-Forskrift av 31. mai 1995 nr. 536 om minsteareal for felling av elg, Flå kommune, Buskerud,
-Forskrift av 31. mai 1995 nr. 537 om minsteareal for felling av elg, Lier kommune, Buskerud,
-Forskrift av 31. mai 1995 nr. 538 om minsteareal for felling av rådyr, Ål kommune, Buskerud,
-Forskrift av 19. april 1996 nr. 457 om minsteareal for felling av elg, Gol kommune, Buskerud,
-Forskrift av 19. april 1996 nr. 459 om minsteareal for felling av elg, Nore og Uvdal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 19. april 1996 nr. 460 om minsteareal for felling av elg, Sigdal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 19. april 1996 nr. 461 om minsteareal for felling av hjort, Sigdal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1997 nr. 479 om minsteareal for jakt på hjort, Flå kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1997 nr. 483 om minsteareal for jakt på elg, Ål kommune, Buskerud,
-Forskrift av 5. mai 1997 nr. 510 om minsteareal for jakt på elg, Øvre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 7. mai 1997 nr. 515 om minsteareal for jakt etter hjort, Drammen kommune, Buskerud,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 437 om minsteareal for jakt på elg, Hole kommune, Buskerud,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 438 om minsteareal for jakt på elg, Modum kommune, Buskerud,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 440 om minsteareal for jakt på hjort, Nedre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 441 om minsteareal for jakt på elg, Nes kommune, Buskerud,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 442 om minsteareal for jakt på hjort, Nes kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1999 nr. 478 om minsteareal for jakt på elg, Flå kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1999 nr. 479 om minsteareal for jakt på hjort, Flå kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1999 nr. 480 om minsteareal for jakt på elg, Hemsedal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1999 nr. 481 om minsteareal for jakt på elg, Nore og Uvdal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1999 nr. 482 om minsteareal for jakt på hjort, Nore og Uvdal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. mai 1999 nr. 483 om minsteareal for jakt på elg, Ål kommune, Buskerud,
-Forskrift av 11. mai 1998 nr. 439 om åpning av jakt på hjort, Nedre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 3. mai 1979 om minsteareal for jakt på elg, Drammen kommune, Buskerud,
-Forskrift av 11. juli 1979 om minsteareal for jakt på rådyr, Drammen kommune, Buskerud,
-Forskrift av 24. mai 1994 nr. 450 om minsteareal for felling av elg, Kongsberg kommune, Buskerud,
-Forskrift av 10. juni 1977 om minsteareal for jakt på hjort, Hole kommune, Buskerud,
-Forskrift av 4. juli 1978 om minsteareal for jakt på rådyr, Flå kommune, Buskerud,
-Forskrift av 28. juni 1978 om minsteareal for jakt på rådyr, Nes kommune, Buskerud,
-Forskrift av 6. september 1978 om minsteareal for jakt på rådyr, Hemsedal kommune, Buskerud,
-Forskrift av 21. mai 1974 om minsteareal for jakt på hjort, Ål kommune, Buskerud,
-Forskrift av 10. april 1972 om minsteareal for jakt på rådyr, Hol kommune, Buskerud,
-Forskrift av 27. juli 1978 om minsteareal for jakt på rådyr, Modum kommune, Buskerud,
-Forskrift av 7. juni 1977 om jaktåpning og minsteareal for jakt på hjort, Krødsherad kommune, Buskerud,
-Forskrift av 26. april 1979 om minsteareal for jakt på rådyr, Øvre Eiker kommune, Buskerud,
-Forskrift av 9. april 1980 om minsteareal for felling av rådyr, Lier kommune, Buskerud,
-Forskrift av 23. mai 1978 om minsteareal for jakt på elg, Røyken kommune, Buskerud,
-Forskrift av 18. april 1979 om minsteareal for jakt på rådyr, Røyken kommune, Buskerud,
-Forskrift av 25. mai 1981 om jaktåpning og minsteareal for jakt på hjort, Rollag kommune, Buskerud,
-Forskrift av 21. mai 1992 om minsteareal for felling av rådyr, Rollag kommune, Buskerud og
-alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg, hjort, rådyr og bever i Buskerud fylke.