Forskrift for motorfartøy brukt i utmark og vassdrag, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2001-05-15-600
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse14.06.2001
Sist endret
EndrerFOR-1995-02-16-894
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort14.06.2001
KorttittelForskrift for motorfartøy i utmark, Engerdal

Fastsatt av Engerdal kommunestyre 15. mai 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

§ 1.De kommunale vedtektene som er gitt med hjemmel i loven har følgende utgangspunkt: Uansett vedtektenes bestemmelser om maksimal motorstørrelse og hastighet, er det en nødvendig forutsetning at den enkelte båtfører ferdes med stor aktsomhet. Det må særlig vises hensyn til annen aktivitet på sjøen og i nærheten av land og til fiske, vilt og fugleliv. I flere av kommunens sjøer drives et utstrakt fiske der det er viktig at passerende båter viker for utlagte fiskegarn.
§ 2.På vann (sjøer og vassdrag) som ikke er nevnt i forskriften, jf. forskriftens § 3 bokstavene a - e, er bruk av motorfartøy ikke tillatt.

Øvre grense for båtmotorer er 40 hk på alle sjøer som er åpen for motorbåt, unntatt Femund hvor det er fri motorstørrelse.

Bruk av sivbåt drevet med luftpropell er forbudt på alle vann og vassdrag.

§ 3.Til lovens § 4, siste ledd:

Ferdsel med motorfartøy (motordrevet båt) er tillatt på følgende elver og vann i Engerdal:

a)Strekningen Isteren - «Nøstra» i Sømåa.
b)Innsjøene Femunden, Langsjøen, Grøvelsjøen, Isteren, Fjellgutusjøen, Vurrusjøen og Engeren.
c)På Gutulisjøen er bruk av motorfartøy tillatt, men bare i samband med garnfiske, og utøvelse av lovlig storviltjakt, og i samband med tilsyn og drift av Gutulisetra.
d)Galtsjøen med Galthåen. Reglene her følger fredningsbestemmelsens for Galtsjøen Naturreservat pk. V 10. Bestemmelsene forbyr motorisert ferdsel, men bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske er tillatt.
e)Bruk av motorfartøy på Fløtningssjøen er kun tillatt i forbindelse med lovlig fiske.
§ 4.Følgende hastighetsregler gjelder:

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1.852 km/t.

Femunden, Isteren, Engeren, Grøvelsjøen: 20 knop

Øvrige sjøer og vassdrag under pkt a - e: 10 knop

Uavhengig av foranstående gjelder 5 knops grense i 100 meters beltet langs strandkanten der høyeste hastighetsgrense ellers er 10 knop eller mer. For Femunden gjelder en 5 knops grense i 200 meters beltet langs strandkanten. Denne særbestemmelsen gjelder ikke for strekningen Isteren - Nøstra i Sømåa.

§ 5.Til lovens § 5 a:

Landing og start med luftfartøy:

Landing og start med motordrevet luftfartøy er tillatt på Femund ved Femundshytten, Haugen, Elgå og Femundsenden. På Langsjøen ved Johnsgård, på Grøvelsjøen ved Sylen, på Vurrusjøen, lille Engeren og den del av Engeren som ligger i Engerdal kommune.

§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningsloven § 38. På samme tidspunkt oppheves forskrift av 16. februar 1995 nr. 894 om motorferdsel i utmark og vassdrag, Engerdal kommune, Hedmark.