Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-2001-05-31-745
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endretFOR-2007-06-27-922
EndrerFOR-1999-05-27-591
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, FOR-1988-05-15-356-§5
Kunngjort05.07.2001
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Ringerike

Fastsatt av Ringerike kommunestyre 31. mai 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 annet ledd. Endret 27 juni 2007 nr. 922.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Ringerike kommune. Forskriften utfyller de bestemmelser som er gitt i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 gitt i medhold av loven.

§ 2.Forbud med hjemmel i denne forskrift

Ferdsel med motorfartøy er i følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, forbudt på alle vann mindre enn 2 km² . Ved denne forskrift settes samme forbud for vannene Katnosa, Samsjøen, Vestre Bjonevann, Væleren og Øyangen i Ringerike kommune. I disse vann er imidlertid båt med elektrisk motor unntatt fra forbudet. Bemerk at for Væleren gjelder spesielle regler for båtferdsel da den er drikkevannsreservoar - nærmere opplysninger gis av Ringerike kommune. I Øyangen er det tillatt å bruke båt med forbrenningsmotor til nødvendig person- og varetransport, direkte mellom parkeringsplass og hytter på nordøstsiden av vannet, dvs mellom Østerdamsvik og Pintangvik. Det samme gjelder for hytter på øyene. Det kan da kun benyttes 4-taktsmotor, av inntil 5 hk styrke.

For Sperillen og de deler av Steinsfjorden og Tyrifjorden som ligger i Ringerike kommune, gjelder følgende: 5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. Største tillatte hastighet utenom disse soner er 25 knop.

For Begna, Randselva, Sogna, Storelva og Ådalselva er 5 knop største tillatte hastighet.

Motorferdsel med husbåt eller flåte er ikke tillatt på vassdrag i Ringerike kommune. Med husbåt menes hytte/brakke som er bygget på flåte eller pontonger. Med motorferdsel med husbåt eller flåte forståes

a:fremdrift med egen motor,
b:sleping med motorbåt.

For Begna, Katnosa, Randselva, Samsjøen, Sogna, Sperillen, Steinsfjorden, Storelva, Tyrifjorden, Vestre Bjonevann, Væleren, Øyangen og Ådalselva er ferdsel med motorkjøretøy på islagt vann, samt bruk av luftfartøy på is og vann, ikke tillatt.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ferdsel som det er gitt tillatelse til etter denne forskrifts § 3.

0Endret ved forskrift 27 juni 2007 nr. 922.
§ 3.Tillatelse etter søknad

Etter skriftlig søknad kan rådmannen eller den han delegerer til, gi tillatelse til bruk av snøscooter i henhold til Miljøverndepartementets forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 5, samt i særlige tilfeller gi dispensasjon fra denne forskrifts § 2.

Myndighet etter nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 6 er delegert til Hovedstyret for fysisk miljø.

Tillatelser skal eventuelt gis for et begrenset tidsrom på inntil to år.

Det kan settes vilkår i tilknytning til en tillatelse.

En tillatelse innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001. Samtidig oppheves forskrift av 27. mai 1999 nr. 591 til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud.