Forskrift om fredning av telthus på Lerbergmoen gnr. 103 bnr. 203, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-2001-07-06-788
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse06.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort11.07.2001
KorttittelForskr. om fredning av telthus, Øvre Eiker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 6. juli 2001 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter telthuset med eksteriør og interiør.

Bygningen er merket av på kart datert 6. juli 2001 og påført Riksantikvarens stempel. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos eier, Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av telthuset på Lerbergmoen er å sikre og bevare en bygning med stor militærhistoriske verdi representativ for den første fasen av oppbyggingen av militære etablissementer utenfor festningene.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningens interiør er å bevare etasje- og rominndeling, bygningsdeler og overflater i interiøret.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningen eller deler av den.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller interiør er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.