Forskrift om fredning av Sogn politimesterbolig, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2001-07-12-901
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse12.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeikanger kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785
Kunngjort16.08.2001
KorttittelForskrift om fredning, Sogn politimesterbolig

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 12. juli 2001 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter Sogn politimesterbolig med garasje, Skrivarvegen 4, gnr./bnr.: 15/26, Leikanger kommune.

Fredningen gjelder bygningenes interiør og eksteriør. Interiøret, omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og arkitektoniske detaljer (dører, vinduer, listverk, overflater, dekor etc), samt fast innredning.

Bygningene er merket av på kart,1 datert 31. mai 2001 og påført Riksantikvarens stempel. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, Sogn- og Fjordane fylkeskommune og eier.

1Kart utelatt.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er primært å bevare anleggets arkitektoniske kvaliteter. Så rendyrket 30-talls funksjonalisme er sjeldent utenfor de store byene i Norge. Anleggets beliggenhet fører til økt verneverdi.

En konservativ forvaltning og godt vedlikehold av boligen gjør at autentisiteten er svært høy. Formålet med fredningen er å bevare denne autentisiteten slik at politimesterboligen forblir en god kilde til norsk, funksjonalistisk arkitektur i tre.

Ut over det arkitektoniske er politimesterboligen verdifull som en sen utgave av embedsmannsboligen. Bygningen har som politimesterbolig hatt en offisiell funksjon som gjør at bygningen er mer sentral i lokalmiljøet enn en privat villa.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare rominndelingen, samt opprinnelige bygningsdeler og overflater.

Tilbakeføringer til opprinnelige løsninger og overflater der disse senere er endret, kan være i tråd med fredningens intensjon, men må i hvert enkelt tilfelle behandles av forvaltningsmyndighet som en dispensasjonssak etter kulturminneloven.

III. Fredningsbestemmelser 

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller bygningenes interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.