Forskrift om fredning av Sjøforsen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-2001-08-31-951
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.09.2001
KorttittelForskrift om Sjøforsen naturreservat, Hemnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et barskogområde i Hemnes kommune i Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 31. august 2001 under betegnelsen Sjøforsen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 145/1 og 145/2 i Hemnes kommune. Reservatet dekker et totalareal på 1.152 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7.500 datert Miljøverndepartementet august 2001. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Hemnes kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området har granskog på marine avsetninger, samt boreal regnskog med en frodig og godt utviklet lavflora med flere interessante og til dels sjeldne/truede arter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt.
4.Fiske.
5.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Motorferdsel ved akutte reparasjoner av kraftlinjer.
7.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. Dette inkluderer rydding i og langs trasé for kraftlinje, samt drift, vedlikehold og fornyelse av kraftlinjer, unntatt oppgradering som innebærer bredere linjetrasé.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3, 4 og 6 og i kap. VI pkt. 3, 5 og 6.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 5.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
5.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
6.Etablering av vei og utløpstunnel i forbindelse med bygging av ny kraftstasjon, innenfor areal angitt på kart vedlagt Statkrafts brev til Fylkesmannen i Nordland av 15. juni 1999.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som vil inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider og tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.