Forskrift om fredning av Eidsvatnet naturreservat, Bindal kommune, Nordland.

DatoFOR-2001-08-31-952
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forBindal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.09.2001
KorttittelForskrift om Eidsvatnet naturreservat, Bindal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et barskogområde i Bindal kommune i Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 31. august 2001 under betegnelsen Eidsvatnet naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 102/1 i Bindal kommune. Reservatet dekker et totalareal på 19.111 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30.000 datert Miljøverndepartementet august 2001. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Bindal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes områdets gode forekomster av flere sjeldne og truede plantearter innen ulike grupper, størrelse, utforming, forholdsvis lave påvirkningsgrad og mangfold av skogtyper, herunder boreal regnskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt.
4.Fiske.
5.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Motorferdsel på Eidsvatnet.
8.Motorferdsel på snødekket mark i forbindelse med reindrift.
9.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3, 4 og 6 og i kap. VI pkt. 4, 6 og 7.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 5.
3.Merking, rydding, sikring og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
4.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
5.Bruk av motorkjøretøy på vinterføre i forbindelse med utmarksnæring.
6.Restaurering og vedlikehold av eksisterende husvær ved Urdstjørnbukta.
7.Oppføring og vedlikehold av enkelt båthus, gapahuk, lavvo e.l. ved øvre og nedre Urdstjørna.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som vil inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider og tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.