Forskrift om fredning av Grønlidalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2001-08-31-953
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endretFOR-2016-08-22-992
Endrer
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.09.2001
KorttittelForskrift om Grønlidalen naturreservat, Brønnøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 3 des 2004 nr. 1593, 22 aug 2016 nr. 992.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et barskogområde i Brønnøy kommune i Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 31. august 2001 under betegnelsen Grønlidalen naturreservat.

II

Det fredete området berører gnr. 11 bnr. 2 i Brønnøy kommune. Reservatet dekker et totalareal på ca. 509 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Miljødirektoratet august 2016. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Brønnøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 3 des 2004 nr. 1593, 22 aug 2016 nr. 992.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området har en godt utviklet boreal regnskog med en artsrik lavflora og til dels svært sjeldne arter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
0Endret ved forskrift 22 aug 2016 nr. 992.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt.
4.Fiske.
5.Tradisjonell beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Motorferdsel på snødekket mark i forbindelse med reindrift.
0Endret ved forskrift 22 aug 2016 nr. 992.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3, 4 og 6 og i kap. VI, pkt. 3 og 5.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 5.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
5.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som vil inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider og tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 22 aug 2016 nr. 992.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.