Forskrift om fredning av Sanddøldalen naturreservat, Grong og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2001-08-31-957
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endret
EndrerFOR-1992-12-04-942
Gjelder forGrong og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.09.2001
Rettet25.09.2001 (gnr./bnr.)
KorttittelForskrift om Sanddøldalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et barskogområde i Grong og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 31. august 2001 under betegnelsen Sanddøldalen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 26/1 (Norske Skog) i Grong kommune, 47/1 (Statens skoger) i Lierne kommune. Naturreservatet dekker et totalareal på 22.100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30.000 datert Miljøverndepartementet august 2001. Forskriften med kart oppbevares i Grong kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes forekomst av boreal regnskog, innslag av alm og at området har svært stor planterikdom og et særpreget planteliv. Området er møtested for flere plantegeografiske elementer og er relativt urørt.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt.
4.Fiske.
5.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan ut fra verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
8.Motorferdsel på snødekket mark i forbindelse med reindrift.
9.Uttak av lauvvirke til bruk under storviltjakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V pkt. 3, 4 og 6 og i kap. VI, pkt. 3 og 5.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier, herunder tilrettelegging av turstien Berg-Skorovatn.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 5.
5.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider og tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 4. desember 1992 nr. 942 om vern av Øvre-Sanddøldal naturreservat, Lierne og Grong kommuner, Nord-Trøndelag.