Forskrift om fredning av Nordelva naturreservat, Bjugn og Rissa kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2001-08-31-973
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endretFOR-2004-10-21-1389
Endrer
Gjelder forBjugn og Rissa kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.09.2001
KorttittelForskrift om Nordelva naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 21 okt 2004 nr. 1389.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et barskogområde i Bjugn og Rissa kommuner i Sør-Trøndelag fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 31. august 2001 under betegnelsen Nordelva naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 41/1, 41/7, 41/8, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/16 i Bjugn kommune og 159/4, 160/1, 160/4, 160/5, 160/6, 160/14, 172/3, 172/5 i Rissa kommune. Naturreservatet dekker et totalareal på 2.433 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000 datert Direktoratet for naturforvaltning oktober 2004. Forskriften med kart oppbevares i Bjugn og Rissa kommuner, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 21 okt 2004 nr. 1389.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området har en stor lokalitet med boreal regnskog av typisk utforming.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt.
4.Fiske.
5.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet, herunder Nordelvveien.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V pkt. 3, 4 og 6, og i kap. VI pkt. 4 og 7.
2.Nødvendig motorferdsel på Nordelvveien.
3.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
4.Hogst i etablerte plantefelt.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 5.
6.Opplag av båter.
7.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider og tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.