Forskrift om vern av Maridalen landskapsvernområde, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2001-08-31-978
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort06.09.2001
KorttittelForskrift om Maridalen landskapsvernområde, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. § 6, samt § 21, § 22 og § 23, er Maridalen i Oslo kommune, Oslo fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 31. august 2001, under navnet Maridalen landskapsvernområde.

II

Det vernede området omfatter hele eller deler av følgende gnr./bnr.: 47/31, 49/1, 52/10, 53/2, 53/3, 53/6, 53/150, 54/2, 54/4, 54/9, 59/9, 59/350, 59/398, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/254, 61/1, 61/5, 62/1, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 63/1, 63/2, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/6, 64/7, 64/8, 64/13, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/21, 65/22, 65/23, 65/24, 65/25, 65/27, 65/28, 65/31, 65/32, 66/1, 66/2, 66/3, 66/5, 66/8, 66/11, 66/13, 66/14, 66/15, 66/17, 66/19, 66/20, 66/21, 66/23, 66/25, 66/27, 66/28, 66/29, 66/31, 66/32, 66/34, 66/35, 66/36, 66/38, 66/40, 66/41, 66/42, 66/43, 66/44, 66/45, 66/46, 66/47, 66/48, 66/49, 66/51, 66/52, 66/53, 66/59, 66/61, 66/65, 66/66, 66/67, 67/1, 67/2, 67/31, 69/1, 69/3, 69/4, 69/7, 69/8, 69/9, 69/11, 69/15, 69/16, 69/17, 69/19, 69/23, 69/18, 69/20, 69/21, 69/51, 69/52, 69/166, 69/167, 69/168, 69/212, 69/304, 69/312, 69/313, 69/318, 69/320, 69/322, 69/324, 69/325, 69/326, 69/344, 69/345, 70/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 73/4, 75/25, 78/1, 88/2.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 28.000 daa., hvorav ca 4.300 daa er vannareal.

Grensene er tegnet inn på kart i målestokk 1:10.000 og 1:20.000, datert Miljøverndepartementet august 2001. Kartet og forskriften oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre naturmiljøet eller landskapets art eller karakter er forbudt, herunder:

Oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, tilbygg, ombygging og omfattende eksteriørmessige endringer av eksisterende bygninger og anlegg, fjerning eller inngrep i kulturminner som gamle hustufter, hageanlegg, rydningsrøyser, steingjerder, heste- og kjerreveier, stier m.m., plassering av midlertidige eller transportable campingvogner, skur, opplag m.m., fremføring av luftledninger, opplegg av flomlys, drenering og annen form for tørrlegging, graving, uttak, utfylling, planering eller lagring av masse, lukking av bekker og kanaler, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, henleggelse av avfall, utslipp av konsentrert forurensningstilførsel. Opplistingen er ikke fullstendig.

2.Oppdyrking av naturlig beitemark og voller, og tilplanting av dyrka mark, beitemark og voller er ikke tillatt.
3.Skogsdrift skal foregå etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten innenfor følgende rammer:
-Skogsdriften skal legge til rette for bevaring av et variert og flersjiktet skogbilde og et stabilt landskapsbilde, som samtidig bidrar til å opprettholde skogens biologiske mangfold.
-Biotoper med vesentlig betydning for skoglandskapet som, arealer med lang kontinuitet, fuktskog, bekkedaler, berghammere, arealer med edellauvskog, spillplasser og dagområde for storfugl, og reirtrær for rovfugl med nærområder, gamle lauvtrær, livsløpstrær m.m., skal bevares.
-Ved foryngelseshogst bør lukkede hogstformer eventuelt små frøtrestillinger eller småflater brukes. Plassering og utforming av eventuelle hogstflater og frøtrestillinger skal tilpasses terrengforholdene og de økologiske forholdene på stedet. Forhåndsgjenvekst, innslag av lauvskog og busker og døde og døende trær skal bevares. På koller, åsrygger og rabber skal skogbildet opprettholdes ved avvirkning.
-Forynging bør skje naturlig. Ved eventuell planting eller såing skal stedegne treslag benyttes. Planting er ikke tillatt etter avvirkning på områder som tidligere har vært dyrka mark eller åpen beitemark.
-Ungskogarealer og planta skog skal skjøttes i tråd med den naturlige treslagsdynamikken på stedet. Skjøtselen skal legge til rette for lukkede foryngelseshogster der de naturlige forholdene ligger til rette for det.
-Ved skogsdrift skal terrengskader unngås. Hogst og framkjøring bør fortrinnsvis skje på frosset og snødekt mark.
-Ved skogsdrift og skogskjøtsel skal det tas hensyn til stier og løyper, slik at disse ikke ødelegges.
-Ved skogsdrift og skogskjøtsel skal det tas hensyn til kulturminner, slik at disse ikke ødelegges.
4.Kantsoner mot myr, fuktskog, innmark, vann, vassdrag, stier og veier skal bevares.
5.Egenartede og dekorative enkelttrær, tregrupper, trerekker og alleer skal bevares. Åkerholmer skal ikke fjernes.

V

Bestemmelsene i kap. III og IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tiltak for å sikre Maridalsvannet med nedslagsfelt som drikkevannskilde.
3.Vanlig jordbruksdrift på eksisterende dyrkede arealer, herunder nødvendig grøfting.
4.Vanlig vedlikehold av eksisterende hus, veier og anlegg, herunder drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur med tilgrensende stasjonsområder, samt vassdrags- og energianlegg og hydrologiske målestasjoner.
5.Vedlikehold av grøfter og kanaler.
6.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper.
7.Drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende energi- og kraftanlegg. Med fornyelse av anlegg menes også ombygginger av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linetverrsnitt, når dette ikke vil være i strid med verneformålet.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til: 

1.Oppsetting av belysning til offentlige veier, parkeringsplasser og andre fellesanlegg.
2.Oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendige for landbruksdriften.

Etablering av et begrenset antall boliger i henhold til godkjent plan, inntil et antall boenheter tilsvarende 1. januar 1975.

Tilbygg og eksteriørmessige endringer av eksisterende bygninger.

Lokalisering, utforming og volum på bygninger og anlegg må underordne seg hensynet til landskap, naturmiljø, kulturmiljø og byggeskikk i Maridalen.

3.Opprusting og istandsetting av kulturhistorisk viktige anlegg, bygninger, veier og stier.
4.Utbedring av offentlig vei.
5.Framføring av ledninger for lokal elektrisitet, telefon etc., samt opprustning av eksisterende anlegg.
6.Oppsetting av faste gjerder.
7.Skogbrukstiltak som ikke er i samsvar med godkjent plan i spesielle tilfeller.
8.Skilting.
9.Utbedring av jernbane, herunder investering i eksisterende infrastruktur med tilgrensende stasjonsområder.
10.Opprustning av eksisterende synlige anlegg og etablering av nye synlige anlegg i forbindelse med sikring av byens drikkevannsforsyning.
11.Enkle tiltak for friluftslivet som ikke er i konflikt med verneformålet.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for forvaltningen av området.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider og tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

Forvaltningsmyndigheten oppnevner et rådgivende utvalg. Det rådgivende utvalget skal gi råd om planlegging og gjennomføring av skjøtseltiltak og i saker av prinsippiell betydning for forvaltningen av verneområdet.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.