Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-2001-10-04-1172
PublisertII 2001 hefte 5
Ikrafttredelse04.10.2001
Sist endret
EndrerFOR-1989-07-31-751
Gjelder forAlta kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1989-07-28-749
Kunngjort18.10.2001
KorttittelForskrift om motorkjøretøy på barmark, Alta

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 4. oktober 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, og forskrift 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark.

§ 1.Det er tillatt å kjøre med motorkjøretøy på barmark langs følgende traktorveger i Alta kommune for transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking; når kjøringen kan skje på en slik måte at terreng og vegetasjon utenom den fastsatte traséen ikke skades: 

Løype 1: Fra Tverrfjellbakken i Østerelvdalen etter traktorveg over Hestryggen, og langs gammel telefonlinje fram til kommunegrensa mot Porsanger. Sideløype tar av på Hestryggen og følger traktorvegen fram til hyttene ved Suohpatjávri og Ávžánjávri (Langvann). 

Løype 2: Fra nordenden av Joatkavann langs østsida av vannet til Joatka fjellstue, og videre til nordenden av Iešjávri. 

Løype 3: Fra Gampvannslia til Gearddošjávrrit og videre til Čuorvonjávri. 

§ 2.Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli. Fylkesmannen kan stenge traktorvegene for trafikk også i andre tidsrom, dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkesmannen kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 31. juli 1989 nr. 751 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Alta kommune, Finnmark.