Forskrift om verneplan for Oslomarka del I, vedlegg 1, fredning av Asdøljuvet naturreservat, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2001-12-07-1423
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse07.12.2001
Sist endretFOR-2008-11-26-1672
Endrer
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort18.12.2001
KorttittelForskrift om Asdøljuvet naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 26 nov 2008 nr. 1672.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 136/6, 200/7.

Naturreservatet dekker et totalareal på 401 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet desember 2001. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Lier kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 26 nov 2008 nr. 1672.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et egenartet landskap og natur med interessant og instruktiv geologi, samt spesielle vegetasjonstyper og forskjellige utforminger av edelløvskog og bekkekløftvegetasjon, deriblant flere sjeldne og plantegeografisk interessante arter.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 med unntak for pkt. 4 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Bruk og vedlikehold av eksisterende anlegg.
5.Motorisert ferdsel på parkeringsplassen ved riksveg 285.
6.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Uttransport av felt storvilt med elgtrekk eller lignende.
2.Vedlikehold og merking av stier og gamle ferdselsveier.
3.Restaurering av kulturminner i forbindelse med tidligere virksomhet i Asdøljuvet.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3, punkt 5.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.