Forskrift om verneplan for Oslomarka del I, vedlegg 2, fredning av Mørkgonga naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud.

DatoFOR-2001-12-07-1424
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse07.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike og Hole kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort18.12.2001
KorttittelForskrift om Mørkgonga naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 6/2, 8/4, 8/34, 31/1, 31/3, 31/4, 31/8, 31/17, 31/19, 31/26, 35/2, 36/5, 38/8, 39/2, 40/1, 40/18, 41/1 i Ringerike kommune og 180/46, 186/5,24, 186/47, 217/33, 229/25 i Hole kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 1.539 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet desember 2001. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Ringerike og Hole kommuner, hos Fylkesmannen i Buskerud fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et område med velutviklet edellauvskog, boreal løvskog, løvrik barskog og barskog i kløfter og skrenter som alle har forekomst av mange sjeldne og truede arter, samt å bevare interessant klippevegetasjon og geologiske forekomster.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest er forbudt utenom Migarskardsveien (opp til Skardtjern).
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 med unntak for punkt 4 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske, herunder uttransport av felt storvilt med elgtrekk eller lignende.
4.Bruk og vedlikehold av eksisterende bygninger.
5.Bruk av traktorveien sør for Skarmyra (øst for Søndre Gaupeskaret) på frosset og snødekt mark i forbindelse med framkjøring av tømmer.
6.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
7.Rydding av vegetasjon som hindrer transport langs traktorveien sør for Skarmyra (øst for Søndre Gaupeskaret).
8.Fjerning av vegetasjon innen 10 meter fra hyttevegg.
9.Bålbrenning med tørre kvister.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nyttetransport på Migarskardsveien opp til Skardtjern.
2.Felling av trær ved hytter i en avstand på inntil 30 meter fra hyttevegg, dersom det er fare for at de kan påføre eiendommen skade.
3.Vedlikehold, merking og omlegging av eksisterende stier.
4.Restaurering av gamle ferdselsveger, vedlikehold av traktorveien sør for Skarmyra (øst for Søndre Gaupeskaret) og vedlikehold av utsiktspunktet ved Mørkgonga.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3, punkt 5.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.