Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 4, fredning av Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat, Løten og Hamar kommuner, Hedmark.

DatoFOR-2001-12-07-1430
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse07.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten og Hamar kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort18.12.2001
KorttittelForskr om Lavsjømyrene/Målikjølen naturres.

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat er et myrområde ca. 20 km nordøst for Hamar i Løten og Hamar kommuner, Hedmark fylke.

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 273/220 (Løiten almenning) og 202/1 (Vang almenning).

Naturreservatet dekker et areal på ca. 25.500 dekar. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet november 2001.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Løten og Hamar kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare i naturtilstand og som landskapselement et stort, intakt myrlandskap av internasjonal verneverdi, satt sammen av strengblandingsmyrer og minerotrofe1 strengmyrer, bakkemyrer og flatmyrer, med tilhørende vegetasjon og fauna, særlig fuglelivet.

1Mineotrof myr er myr/myrvegetasjon som får tilført grunnvann som har vært i kontakt med mineraljord.
§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Innføring av nye plantearter er forbudt. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båt, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Listen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 m, er forbudt.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering eller lignende er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. Øvelseskjøring i tilknytning til disse formålene krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting.
4.Jakt fra og med 10. september til og med 31. mars. Villreinjakt er tillatt fra og med 20. august.
5.Fiske.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Nødvendig rydding og preparering av følgende trasè for skiløyper: Brumundsætra - Gitvola, Brumundsætra - Målia, Gitvola - Målia, Kveådammen - Målia, Krakholen - Målia, Stensætra - Målia, Bårdsætra - Målia, Krakholen - Stensæterbekken - Målia og Nordre Brennsetra og Gitvola-løypa mellom Brumundsætra og Gitvola.
8.Nødvendig rydding av følgende trasè for turstier: Brumundsætra - Målia og Kveådammen - Målia.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Framkjøring av lovlig felt elg og hjort ved hjelp av lett beltekjøretøy.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
3.Forsiktig skogsdrift i tråd med retningslinjene for et flersidig skogbruk på fastmark langs reservatets grenser, og nødvendig motorisert ferdsel i den forbindelse.
4.Opphogging og merking av almenningsgrensen.
5.Skilting av skiløyper og turstier nevnt i § 4, nr. 7 og nr. 8.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikraftsettelse

Denne forskriften trer i kraft straks.