Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 6, fredning av Tanarkjølen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-2001-12-07-1432
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse07.12.2001
Sist endretFOR-2013-12-16-1548
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort18.12.2001
KorttittelForskrift om Tanarkjølen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 16 des 2013 nr. 1548.

§ 1.Avgrensning

Tanarkjølen naturreservat er et myrområde på et lite høydeplatå vest for nordenden av Ossjøen i Åmot kommune, Hedmark fylke.

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 34/59, 38/1, 38/42, 38/44 og 61/2.

Naturreservatet dekker et areal på ca 6.100 dekar. Grensene for naturreservatet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet november 2001.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Åmot kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning1 og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 16 des 2013 nr. 1548.
1Nå Miljødirektoratet, se res. 15 mars 2013 nr. 284.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare i naturtilstand og som landskapselement et minero-ombrotroft1 myrkompleks med eksentriske planmyrer med regelmessige strukturer, med tilhørende vegetasjon og fauna.

1Minerotrof myr er myr/vegetasjon som får tilført grunnvann som har vært i kontakt med mineraljord. En ombrotrof myr er en nedbørmyr.
§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Innføring av nye plantearter er forbudt. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båt, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Listen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering eller lignende er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. Øvelseskjøring i tilknytning til disse formålene krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting.
4.Jakt fra og med 10. september til og med 31. mars.
5.Fiske.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi og kraftanlegg.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
8.Lett militær øvingsvirksomhet til fots på frossen og snødekt mark.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Framkjøring av lovlig felt elg og hjort ved hjelp av lett beltekjøretøy.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet, og i forbindelse med tilsyn av kraftlinje.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 7, bokstav c.
4.Nødvendig kryssing av området i nord - sør-retningen på frossen og snødekt mark med beltebiler og snøscootere etter nærmere fastlagt trasé, i forbindelse med Forsvarets øvingsvirksomhet.
0Endret ved forskrift 16 des 2013 nr. 1548.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 16 des 2013 nr. 1548.
§ 9.Ikraftsettelse

Denne forskriften trer i kraft straks.