Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 10, fredning av Atnsjømyrene naturreservat, Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland.

DatoFOR-2001-12-07-1436
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse07.12.2001
Sist endretFOR-2008-07-07-854
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort18.12.2001
KorttittelForskrift om Atnsjømyrene naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 7 juli 2008 nr. 854.

§ 1.Avgrensning

Atnsjømyrene naturreservat er et myrområde på begge sider av Atna like nord for Atnsjøen i Stor-Elvdal og Folldal kommuner, Hedmark fylke og Sør-Fron kommune, Oppland fylke.

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Stor-Elvdal kommune: 23/1, 23/9, 35/1, 54/3.

Folldal kommune: 171/1, 172/2, 173/1, 174/5, 174/9, 176/1, 177/1, 177/2 og 177/3.

Sør-Fron kommune: 1/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 5500 dekar. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet november 2001.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 7 juli 2008 nr. 854.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare i naturtilstand og som landskapselement et myr-kompleks med store topogene1 myrer med gjengroingstjern, høgstarrsump og kantsone med vier, samt å bevare den tilhørende vegetasjonen og faunaen. Området har stor verdi for fuglelivet og har betydning i forsknings- og undervisningsøyemed.

1Topogen myr er myr med omtrent flat overflate.
§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Innføring av nye plantearter er forbudt. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båt, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Listen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 m, er forbudt.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering eller lignende er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. Øvelseskjøring i tilknytning til disse formålene krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting.
4.Jakt fra og med 10. september til og med 31. mars. Villreinjakt er tillatt fra og med 20. august.
5.Fiske.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Motorferdsel langs traktortraseen mellom Straumbu og Brattegge i forbindelse med drift av skogen vest for reservatet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Framkjøring av lovlig felt elg og hjort ved hjelp av lett beltekjøretøy.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
3.Forsiktig skogsdrift i tråd med retningslinjene for et flersidig skogbruk på fastmark på eiendommen gnr./bnr. 174/9, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikraftsettelse

Denne forskriften trer i kraft straks.