Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark.

DatoFOR-2001-12-21-1564
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse21.12.2001
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHoltålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort10.01.2002
KorttittelForskrift om Forollhogna nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3 jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 7 nov 2008 nr. 1204. 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører følgende statsallmenninger: Soknedal statsallmenning, Endal statsallmenning, Budal statsallmenning, Nekjådal statsallmenning, Hesjedal statsallmenning, Haltdal søndre statsallmenning, Dragås søndre statsallmenning og Kvikne Austre statsallmenning.

Foruten statsallmenningene berører verneområdet følgende gnr./bnr.:

Holtålen kommune: 221/3, 221/4, 221/6, 300/1.

Midtre Gauldal kommune: 258/1, 258/2, 258/15, 258/30, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 263/6, 263/10, 263/11, 263/14, 263/15, 264/2, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/6.

Rennebu kommune: 61/7, 62/23, 62/34, 63/36, 84/1, 115/1, 115/7, 115/10.

Os kommune: 103/4, 105/2, 106/1, 107/1, 110/1, 113/4, 114/1, 114/2, 114/12, 114/86, 115/1, 115/19, 117/1, 119/1, 120/1, 120/3, 121/1, 121/2, 121/3, 121/6, 121/12, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/12, 123/14, 123/16, 123/17, 123/18, 123/19, 123/20, 123/24, 123/25, 123/27, 123/28, 123/87, 125/2, 130/1, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/10, 130/12, 130/13, 130/14, 130/19, 130/20, 130/22, 130/25, 130/34, 130/41, 130/44, 131/1, 131/2, 131/4, 131/5, 131/10, 131/11, 131/12, 131/15, 131/16, 131/18, 131/19, 131/20, 131/21, 131/22, 131/26, 131/27, 131/28, 131/30, 131/31, 131/32, 131/33, 131/35, 131/36, 131/40, 131/43, 131/47, 131/51, 131/57, 131/62, 131/65, 131/66, 131/67, 131/69, 131/74, 131/75, 131/77, 131/78, 131/85, 131/90, 131/92, 131/93, 131/117, 131/132, 131/135, 131/138, 131/148, 131/152, 131/153, 131/158, 131/161, 131/168, 131/179, 131/181, 131/184, 131/190, 131/204, 131/382, 132/1, 132/3, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/22, 132/28, 133/10, 133/13, 133/14, 133/18, 133/24, 133/26, 133/30, 133/31, 133/32, 133/33, 133/38, 133/45, 133/60, 133/62, 133/63, 133/64, 133/66, 133/68, 133/70, 133/73, 133/74, 133/77, 133/81, 133/92, 133/95, 133/97, 133/100, 134/1, 134/5, 134/9, 134/11, 134/16, 134/27, 134/28, 135/1, 135/2, 135/9, 135/10, 135/15, 135/16, 135/20, 135/21, 135/25, 135/56, 135/58, 135/97, 135/114, 135/134, 136/1, 136/7.

Tolga kommune: 14/1,2,3,4,5, Vingelen Sameie.

Tynset kommune: 160/1,2,6,7,8, 165/1,3,11, 166/12, 166/38, 167/2,7,86, 167/57,59, 168/1,2,5,8, 214/1 (Kvikne Austre statsallmenning).

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 1.059,3 km² . Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:100 000 datert Miljøverndepartementet september 2008. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart skal oppbevares i kommunene Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset, hos fylkesmannen i Hedmark, fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 7 nov 2008 nr. 1204.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er:

-å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde,
-å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme,
-å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.
§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Landskapet er vernet mot tekniske inngrep av enhver art, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, flytting og fjerning av stein og blokker eller mineraler, bergverksdrift, framføring av luft- og jordledninger, nydyrking, bakkeplanering, planting, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier og løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Nødvendig vedlikehold av eksisterende seterhus, hytter, buer og naust i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området. Bygningene skal ikke endre funksjon, bygges om eller utvides.
b)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade med samme størrelse og funksjon som tidligere. Forvaltningsmyndigheten skal varsles og kan sette vilkår for utformingen og plasseringen av bygningene.
c)Vedlikehold av eksisterende gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Nødvendig vedlikehold uten standardheving av følgende eksisterende tekniske anlegg: Kommunikasjonsanlegget på Forollhogna, inntaksanlegget for Ya, bilvegen til Grøntjønnan, traktorvegen til Hiåsjøen, kjøresporene til Dalbusjøen og til Forelsjøen fra Såttåhaugen og damanleggene i Fisktjønnområdet.
b)Oppføring av hytter/buer i forbindelse med oppsynsvirksomhet og gjeting.
c)Oppføring av fiskebuer i sørenden av Forelsjøen for fiskeberettigede i Os kommune i tråd med en samlet plan.
d)Anlegg av nødvendige sanketrøer.
e)Tiltak for å ta vare på kulturminner.
f)Prøveboring og etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med underjordisk drift av mineralforekomster med uttakssted utenfor verneområdet. 
2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker, er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 Bestemmelsene i punkt 2.1. er ikke til hinder for:
a)Tradisjonell utmarksbeiting og slått på inngjerdede setervoller. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting i nasjonalparken av hensyn til verneformålet.
b)Bruk av trevirke (ris) til snarefangst.
c)Bruk av kvister fra nedfalt virke og tørre kvister til bål på stedet.
d)Plukking av vanlige planter til eget bruk.
e)Plukking av bær og matsopp.
f)Såing og gjødsling på setervollene på Grøntjønnan.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Uttak av trevirke til brensel for buer, hytter og setre i nasjonalparken. 
3. Dyrelivet
3.1 For forvaltningen av viltet gjelder viltlovens bestemmelser. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.2 Fiske er tillatt i samsvar med bestemmelsene i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan likevel gi tillatelse til utsetting av fisk fra stedegne fiskestammer der dette er gjort tidligere.
3.3 Kalking av vann og på land er forbudt. 
4. Ferdsel
4.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jfr forvaltningsplan.

4.3 Sykling og bruk av hest

Sykling, organisert bruk av hest, eller kjøreturer med hest, er bare tillatt på eksisterende veger eller traseer som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten.

4.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller legge ned løyper og stier.

4.5 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- eller forvaltningstjeneste. 

5. Motorisert ferdsel
5.1 Forbud mot motorferdsel

Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter er forbudt. Forbudet mot motorferdsel gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.

5.2 Bestemmelsene i punkt 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningstjeneste. Øvelseskjøring for nevnte formål er forbudt.
b)Motorisert ferdsel sommerstid på eksisterende vei fram til Grøntjønnan for grunneier og bruksberettigede i forbindelse med jordbruksvirksomhet og for nødvendig transport av materialer, brensel, utstyr og proviant til hytter, buer og setre.
c)Nødvendig uttransport av sjuke/skadde bufe når forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Nødvendig transport av ved, materialer m.m. til eksisterende setre, buer og hytter på snødekt mark.
b)Nødvendig bruk av traktor på barmark etter kartfestede eksisterende kjørespor/traktorveger for transport av materialer, brensel og utstyr til hytter, buer og setre.
c)Utkjøring av saltsteiner på snødekt mark.
d)Lavtflyving i forbindelse med beitedyrleting og viltregistreringer. 
6. Forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal tas med ut av området. Det må ikke brukes kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan sette i verk tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder oppsyn, skjøtsel, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for verneforskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.