Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 4, vern av Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområde, Tolga kommune, Hedmark.

DatoFOR-2001-12-21-1567
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse21.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolga kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort10.01.2002
KorttittelForskr. om Londalen - Ørvilldalen landskapsvern

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tolga kommune:

3/31, 5/2, 5/21, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/11, 17/12, 17/13, 17/17, 17/19, 17/22, 17/24, 17/26, 17/29, 17/35, 17/38, 17/40, 17/46, 17/47, 17/61, 17/73, 17/103, 17/141, 17/146, 17/150, 17/154, 17/157, 17/171, 17/183, 17/223, 19/1, 19/17, 19/21, 19/23.

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på 49,7 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet desember 2001.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Tolga kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, sprøyting med kjemiske midler mot lauvtreoppslag, planting og såing av trær, riving av eldre seterbebyggelse, henleggelse av avfall og hensetting av campingvogner og bobiler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Uttak av løsmasser til vegvedlikehold er tillatt fra steder som er spesielt avsatt til formålet.
3.For skjøtsel og drift av skogen i området gjelder lov om skogbruk og skogvern, dog er treslagskifte, hogst av flater større enn 5 dekar og bygging av skogsveger forbudt.
4.Jakt og fiske kan drives i samsvar med gjeldende særlover.
5.For motorisert ferdsel gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. All motorisert ferdsel skal foregå hensynsfullt og slik at det ikke oppstår skjemmende hjulspor, terrengskader o.l., jf. motorferdselloven § 8.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 første ledd er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, kraftledninger, anlegg, gjerder, bruer, klopper o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk mht. utforming og materialbruk. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller eksteriøret på bygningen. Eksisterende veger og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
2.Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade med samme størrelse og funksjon som tidligere. Forvaltningsmyndigheten skal varsles og kan sette vilkår for utformingen av bygningene.
3.Beiting og drift av eksisterende setervoller og dyrkede arealer, herunder nødvendig gjerding.
4.Anlegg av nødvendige sanketrøer.
5.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Når virksomheten kan skje uten at det strider mot formålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:

1.Oppføring av nødvendige nye bygninger til seterformål og beitebruk.
2.Ombygginger og restaurering av eksisterende bygninger med tanke på bruksendring.
3.Tilbygg til eksisterende bygninger.
4.Oppdyrking av nye arealer.
5.Framføring av nye veger for jordbruksformål.
6.Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer.
7.Etablering av nye setre.
8.Gjenopptakelse av jordbruksdrift eller seterdrift på nedlagte setervoller.
9.Riving av eldre seterbebyggelse.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan sette i verk tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder oppsyn, skjøtsel, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av landskapsvernområdet.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.