Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 5, vern av Ledalen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2001-12-21-1568
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse21.12.2001
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort10.01.2002
KorttittelForskrift om Ledalen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 13, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Holtålen kommune:

186/1, 221/1, 221/4, 228/1, 228/2, 229/1, 229/4, 231/1, 231/5, 231/6, 239/1, 239/3, 304/1 (Haltdal Søndre statsallmenning).

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på 26,2 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet desember 2001.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Holtålen kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Ledalen landskapsvernområde er:

-å verne om flora og vegetasjon med spesiell vekt på høgstaude-fjellbjørkeskog og de ulike utforminger av gammel kontinuitetsskog av gran og furu.
-å ta vare på et særpreget kulturlandskap der seterbebyggelse, setervoller og kulturminner er sentrale elementer i landskapsbildet.
§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Området er vernet mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, planting, sprøyting med kjemiske midler mot løvtreoppslag, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av § 4 - § 6. Innføring av nye plantearter, herunder treslagsskifte er ikke tillatt.
3.Jakt og fiske i samsvar med gjeldende særlover.
4.For motorisert ferdsel gjelder lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. All motorisert ferdsel skal foregå hensynsfullt og slik at det ikke oppstår skjemmende hjulspor, terrengskader o.l., jf. motorferdselloven § 8.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 første ledd er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg, gjerder, bruer, klopper o.l.
2.Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade med samme størrelse og funksjon som tidligere. Forvaltningsmyndigheten, eller andre som blir tillagt myndighet, skal i slike tilfeller varsles på forhånd og det kan settes vilkår for utforming og plassering av bygningene.
3.Beiting og drift av eksisterende setervoller og slåtteland, herunder nødvendig gjerding.
4.Plukking av bær og matsopp.
5.Plukking av kvister fra nedfalt virke til bål på stedet.
6.Uttak av trevirke fra løvtrær til brensel for buer, hytter og setrer i landskapsvernområdet.
7.Anlegg av nødvendige sanketrøer.
8.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Når virksomheten kan skje uten at det strider mot formålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:

1.Oppføring av nødvendige bygninger for seterdrift og beitebruk.
2.Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger for jordbruksformål eller med tanke på bruksendringer.
3.Tilbygg til eksisterende bygninger.
4.Oppdyrking av nye arealer i tilknytning til tidligere etablerte dyrkingsareal.
5.Gjenopptakelse av seterdrift på nedlagte setervoller.
6.Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer.
7.Utvising av ny seter.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan sette i verk tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder oppsyn, skjøtsel, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av landskapsvernområdet.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet bestemmer hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.