Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 6, vern av Øyungen landskapsvernområde, Holtålen og Røros kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2001-12-21-1569
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse21.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen og Røros kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort10.01.2002
KorttittelForskrift om Øyungen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Røros og Holtålen kommuner:

Røros kommune: 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 116/1, 117/1.

Holtålen kommune: 118/1, 125/1, 125/4, 144/2, 158/1, 158/2, 158/3, 165/1, 167/1, 167/2, 167/3, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 170/2, 170/4, 170/5, 239/2, 239/4, 300/1 (Hesjedal statsallmenning).

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på 72,1 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet desember 2001.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Holtålen og Røros kommuner, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Området er vernet mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, planting, sprøyting med kjemiske midler mot løvtreoppslag, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, henleggelse av avfall og hensetting av campingvogner og bobiler er ikke tillatt. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Uttak av løsmasser til vegvedlikehold er bare tillatt fra steder som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
3.For skjøtsel og drift av skogen gjelder lov om skogbruk og skogvern, dog er treslagsskifte, bygging av skogsveger og snauhogst av flater større enn 3 daa i fjellbjørkeskogen forbudt. For Øggdalen og Rygglia er det egne retningslinjer for skogsdrift, jf. gjeldende forvaltningsplan.
4.For motorisert ferdsel gjelder lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. All motorisert ferdsel skal foregå hensynsfullt og slik at det ikke oppstår skjemmende hjulspor, terrengskader o.l., jf. motorferdselloven § 8.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 første ledd er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder, bruer, klopper o.l.
2.Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade med samme størrelse og funksjon som tidligere. Forvaltningsmyndigheten, eller andre som blir tillagt myndighet, skal i slike tilfeller varsles på forhånd og det kan settes vilkår for utforming og plassering av bygningene.
3.Beiting og drift av eksisterende setervoller og dyrkede arealer, herunder nødvendig gjerding.
4.Anlegg av nødvendige sanketrøer.
5.Jakt og fiske i samsvar med gjeldende særlover.
6.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Når virksomheten kan skje uten at det strider mot formålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:

1.Oppføring av nødvendige nye bygninger for jordbruksformål som er knyttet til seterdrift og beitebruk.
2.Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger for jordbruksformål eller med tanke på bruksendringer.
3.Tilbygg til eksisterende bygninger.
4.Riving av eksisterende seterbebyggelse.
5.Oppdyrking av nye arealer i tilknytning til tidligere etablerte dyrkingsareal.
6.Gjenopptakelse av seterdrift på nedlagte setervoller.
7.Framføring av nye veger for jordbruksformål som er knyttet til seterdrift.
8.Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer.
9.Utvising av ny seter.
10.Prøveboring og etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med underjordisk drift av mineralforekomster med uttakssted utenfor verneområdet.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan sette i verk tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder oppsyn, skjøtsel, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av landskapsvernområdet.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning bestemmer hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.