Forskrift om fredning av Høytorp fort gnr. 55 bnr. 10, Eidsberg kommune, Østfold.

DatoFOR-2001-12-21-1639
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse21.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort16.01.2002
KorttittelForskrift om fredning av Høytorp fort

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter følgende bygninger i henhold til lov om kulturminner § 15 (bygningenes nummerering refererer til Forsvarets eiendomsregister):

Inv.nr.Opprinnelig funksjonByggeårVern omfang
0012Lager1915Eksteriør og interiør
0016Ammunisjonshus1920Eksteriør og interiør
0017Ammunisjonshus1920Eksteriør og interiør
0018Garasje1918Eksteriør og interiør
0024Bolig for oppsynsmann1912Eksteriør og interiør
0032Lager1915Eksteriør og interiør
0034Magasin1917Eksteriør og interiør
0044Oljebod1929Eksteriør og interiør
0045Ammunisjonshus1929Eksteriør og interiør
0046Ammunisjonshus1925Eksteriør og interiør
0047Lager1935Eksteriør og interiør
0051Lager1937Eksteriør og interiør
0074Forlegning1953Eksteriør og interiør
0077Lager1950Eksteriør og interiør
1001Fjellanlegg (Reduiten)1916Eksteriør og interiør
 
0015Verksted1912Eksteriør og innvendig hovedstruktur
0030Kjøkken1915Eksteriør og innvendig hovedstruktur
0055Lager1945Eksteriør og innvendig hovedstruktur
0056Forlegning1945Eksteriør og innvendig hovedstruktur
 
0011Lager1916Eksteriør
0013Kontor1915Eksteriør
0019Vakt- og arrestbygning1915Eksteriør
0022Rugevillaen1916Eksteriør
0023Uthus1920Eksteriør
0026Kontorer, forlegning1915Eksteriør
0027Forlegning1915Eksteriør
0028Kontor1915Eksteriør
0029Kontor1915Eksteriør
0033Garasje1925Eksteriør
 

Fredningen etter lov om kulturminner § 15 omfatter i tillegg alle fortifikatoriske anlegg samt anlegg nødvendige for å betjene disse; kanonstillinger, standplasser, lyskasterstillinger, forbindelsesveier, tunneller, dekningsvoller, skytterstillinger, skyttergraver, piggtrådsperringer, plasser, veier. Opplistingen er ikke fullstendig.

Med unntak av 5 bygninger (nr. 0019, 0024, 0032, 0033, 0034) ligger alle objektene som er fredet innenfor det område som er regulert til spesialområde bevaring i reguleringsplan for Høytorp fort stadfestet 29. oktober 1998.

Anlegget er vist på kart som er datert 21. desember 2001 og påført Riksantikvarens stempel. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos eier, Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Høytorp fort er å sikre og bevare et helhetlig festningsanlegg med en vesentlig historisk betydning knyttet til den militære oppbyggingen etter 1905. Fredningen skal sikre både de fortifikatoriske anleggene, bygningene, deres innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Fredningen av fjellanlegget og de øvrige fortifikatoriske anlegg skal sikre anleggenes opprinnelige utforming. Både hovedstrukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor, skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare opprinnelig rominndeling, bygningsdeler og overflater.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygninger, fjellanlegget, fortifikatoriske anlegg, eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om fjellanlegget eller bygningenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 7.
3.Det er ikke tillatt å bygge om de fortifikatoriske anleggenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 7.
4.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på fjellanlegget eller bygningenes eksteriør eller interiør er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 7.
5.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på de fortifikatoriske anleggenes eksteriør eller interiør er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 7.
6.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset fjellanlegget, bygningenes og de fortifikatoriske anleggenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske, militærhistoriske og kulturhistoriske verdiene.
7.Tilbakeføringer av fjellanlegg, bygninger eller fortifikatoriske anlegg kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.