Forskrift om isfiskeløyper for snøscooter, Målselv kommune, Troms.

DatoFOR-2002-02-19-242
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse19.02.2002
Sist endret
EndrerFOR-1993-01-06
Gjelder forMålselv kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§8
Kunngjort14.03.2002
KorttittelForskr. om isfiskeløyper for snøscooter, Målselv

Fastsatt av fylkesmannen i Troms 19. februar 2002 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 8.

§ 1.Følgende isfiskeløyper for snøscooter godkjennes: 

Løype 1

Fra P-plass ved Høgskardhus gjennom Høgskardet til samløp av elvene fra Sandelvvannet og indre Lappskardvatnet. 

Løype 2

Fra P-plass ved Høgskardhus over Divielva, opp over Brennskogtjønna til vegen til Devddesjavri, rundt nordenden av vatnet gjennom Aslakskardet til samløp mellom Rostadelva og Moskanelva og videre 100 m fra sørvestbredden av Moskanjavri. Før veien til Devddes brøytes kan løypetrasèen fra Svalheim etter vegen til Devddesjavri brukes.

§ 2.Løypene tillates brukt for å dekke reelle transportbehov i forbindelse med formål fiske. Nødvendige fiskekort må medbringes.
§ 3.Løypene tillates brukt f.o.m 15. februar t.o.m 4. mai. Kommunen har ansvaret for å stenge løypa tidligere dersom forholdene tilsier det. Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Kommunen bekjentgjør åpningen av løypene når kommunen har godkjent løypemerkinga.
§ 4.Motorferdselen skal foregå etter merka løyper. Maksimal løypebredde i åpent lende er 15 m på hver side av merkestikkene. Parkering skjer umiddelbart utenfor løypa. Det er ikke tillatt å kjøre vekk fra løypa for å raste, fiske, telte e.l.
§ 5.Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Ved løypestart skal det være satt opp løypekart og nødvendig informasjon.

Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging av løyper ved skredfare eller annen akutt fare (åpne elver, ising og liknende).

§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. januar 19931 om isfiskeløyper for snøscooter, Målselv kommune, Troms.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.