Forskrift om snøskuterløyper, Kvalsund kommune, Finnmark.

DatoFOR-2002-03-05-1907
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse05.03.2002
Sist endretFOR-2008-02-28-236
EndrerFOR-1990-01-16-40, FOR-1998-11-01-1503
Gjelder forKvalsund kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort16.03.2004
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Kvalsund

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 5. mars 2002 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd. Endret ved forskrift 28 feb 2008 nr. 236. 

§ 1.Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1:50.000 datert Kvalsund kommune 5. mars 2002. 

Løype 1: Fra Porsa langs Porsavassdraget (over Storvatnet, Gruvvatnet, Hansvatnet og Rustvatnet) til Holmvatnet (Gittaidsuolujávri), videre via nordspissen av Gressvatnet (Gievdnejávri) over Ramsujávri og Gardejávri, sørover til Geaidnuvággi (Iselvdalen) og ned langs Geaidnujohka til Áisároaivi bru.

En gren av løypa går sør for Storvannet, langs løype 7 mot Saraby, fra løype 7 til Trollvannet, sør for Porsahompen, sørøst mot høyde 263 moh., nordøstover og inn på løype 1 mellom Storvatnet og Gruvvatnet. 

Løype 2: Fra Neverfjord opp langs Vesterdalen til løype 1 vest for Storvatnet. 

Løype 3: Fra utgangspunkt i løype 10 i Skaidi, langs Skaidielva og Guorrujohka til Guorrujohka bru, under Guorrujohka bru og videre vest for Çiñkaráóóa og over Dabmutjavri, Çiñkajávri og Ákkujávri, rett nordover over Goavkejávri og Boazuluoppal, herfra nordøstover via Oaggonjávri til Kokelv. 

Løype 4: Fra Kokelv opp Russelvdalen til Tverrusselv bru, herfra vestover langs Miessejohka og over Miessejávri, videre sørover øst for Bierfetoaivi til Bierfetjávri og videre vestover til Çiñkajávri og løype 3. 

Ved Tverrusselv bru kort sideløype til kommunegrense og Porsangers løype 1. 

Løype 5: Fra Áisároaivi bru mot sørøst over lulimus Skaddjavárri (mellom høyde 375 og høyde 345), videre over NjunnasbuolÞa og Gaççalangielas til bajit Gaççalanjávri, herfra sørvestover til Gussoaivi og Gussajávri (Kuvatnet) og østover fram til kommunegrensa mot Porsanger (med forbindelse til løype over Leaktujávri i Porsanger kommune). 

Løype 6: Fra Miljøbygget i Kvalsund, over Kvalsundelva langs Kvalsunddalveien til Neverfjordvatnet, over Neverfjordvatnan og Sennavatnan til løype 1 på Storvatnet. 

Løype 7: Fra Saraby nordøstover til løype 1 vest for Storvannet. 

Løype 8: Fra Fægfjord ved den gamle skoletomta, til Fiskevann, Ásájávri, Rundvannet, østenden av Langvannet (Hoallujávri), Saltvatnan, Triovatnan til løype 1 og løype 16 på Holmvatnet (Gittaidsuolujávri). 

Løype 9: Fra Miljøbygget i Kvalsund, over elva og opp langs Kvalsunddalveien til Okselv. Langs Okselv til løype 13 til Bergelv. Vestsiden av Nussirjávri, øst for høyde 312 moh., vuolit Suoluluoppal, bajit Suoluluoppal, nedre Saltvatn (Nussir Suolujávri) og til løype 8. Fra Gargo ved campingplassen, opp til Bierajavri, sør for Bergvannet og videre til Nussirjavri. 

Løype 10: Fra Skaidi etter løype 3, tar av fra løypa etter ca. 1 km, mot sørøst via høyde 133 moh., sørøstover til Luoktabogejohka, Luoktabogejávrit og øst for Doggoaivi til Doggejávri, videre til vestre Jåvsabajavrit, over Muvravarri og Muvravarsæiboš til løype 19 vest for sørenden av Gukkesgurjavri. 

Løype 11: Fra Erdal bru til Storvatnet (Raššajávri) og videre til Akkujávri til løype 3. 

Løype 12: Fra Stallogargo v/parkeringsplass ved grendehuset, vestover sør for Nourejávri, videre mot nordvest opp til Spartujávrit og nordøst til bajimus Spartujávri, mot nord til Goavdeluokjávrit og øst til Suolujávri (302), og nordover via unna Dorskavuonjávri til kommunegrensa til Hammerfest ved Dorskavuonçohkka. 

Løype 13: Fra Kvalsund ovenfor idrettsplassen (på statsgrunn), gjennom Latovaivedalen bak Aresfjellet, langs reingjerdet til løype 9 ved Bergelv. 

Løype 14: Fra Klubbukt via vatn 65 moh. til sørenden av Brennsvikvatnet, herfra sørøstover til Vinterelva, videre mot nordøst langs Vinterelv til vatn 322 moh., langs Fálsejohka og deretter langs nuortat Fálsejohka og over Rievdnjaçeabet til Gielduluohkvággi, ned langs Gielduluokjohka til vann 192 moh., deretter nordover til unna Guommajávraš og nordvestover til Guommajávri, og deretter via Njargajávri til Revsneshamn. Fra sørenden av Brennsvikvannet går det forgrening ned til Brennsvik. 

Løype 15: Fra løype 11 i samløpet mellom Eanjoasjohka og Heargejohka, opp langs Heargejohka og nordvestover via vann 290 moh., over Gumpenjunni til løype 14 ved Vinterelva. 

Løype 16: Fra krysset mellom løype 1 og løype 8 på Holmvann, vestover over Trangvann til Lille Lerresfjordelva og kommunegrensa mot Alta (med forbindelse til løype fra Lille Lerresfjord i Alta kommune). 

Løype 17: Fra Skaiditun boligfelt langs vannverkets trasé til løype 3. 

Løype 18: Fra løype 3 ved Oaggonjávri, nordvestover til Masterelva, etter platået nordvestover til Durejávri, Sloavkajávri, Nikkajohka, vestover til Lissajohka, nordover til vann ved høyde 167 moh., til vann 16 moh., vestover til Gáttátuvkjávri, Njárgajávri og inn på løype 14 til Revsneshamn. 

Løype 19: Fra parkeringsplass i Trangdalen, følger traktorveg i sørøstlig retning, passerer nord for Buikujavrit, videre sørøst midt mellom Juovsajavrit og Gavvajavri, herfra til sørvestenden av Gukkesgurjavri, videre i sørøstlig retning mot kommunegrensen til Porsanger, følger denne i sørvestlig retning til Goattemuorjavri, og videre inn på løype 5 nord for bajit Gaccalanjavri.

0Endret ved forskrift 28 feb 2008 nr. 236.
§ 2.Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskrift 16. januar 1990 nr. 40 om scooterløyper, Kvalsund kommune, Finnmark og forskrift 1. november 1998 nr. 1503 om snøscooterløyper, Kvalsund kommune, Finnmark, oppheves.