Forskrift om snøskuterløyper, Karasjok kommune, Finnmark.

DatoFOR-2002-03-12-1908
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse12.03.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarasjok kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort16.03.2004
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Karasjok

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 12. mars 2002 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag av § 5 tredje ledd. 

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart over løypenettet i Karasjok kommune datert 12. mars 2002: 

Løype 1: Langs elva fra Karasjokbrua til Ássebákti - Gárdin/Ravnastua - Mollešjohka fjellstue - Iešjávri (tilknytning til løype 15 i Kautokeino kommune).

Sideløype: fra sørenden av Geaimmejávri langs hele vatnet til nordenden av vatnet.

Sideløype: fra Oivošluoppal - Gavnjavuotna - Likçavuotna - Gasadat - langs Likçanjárga - Elle-Aslat suolo og tilbake til Oivošluoppal. 

Løype 2: Ássebákti - Jergul - Coavddatmohkki - Suoššjávri fjellstue - Nedre Mollešjohka - Mollešjohka fjellstue, etter Kárášjohka/Iešjohka. 

Sideløype: uoššjávri fjellstue - ned til Vuottašjohka - langs denne til Suoidnerohtu og til kommunegrensa mot Kautokeino (tilknytning til løype 15 i Kautokeino kommune). 

Løype 3: Ássebákti - Myrskog - Beaivvašgieddi etter Kárášjohka. 

Løype 4: Çoavddatmohkki - Nedre Mollešjohka - Mollešjohka fjellstue. 

Løype 5: Fra Kárášjohka ved Kirkegårdsparkeringsplassen - Doakteroavvi - Guovžilbohki/Iškoras - Vuhculjávri - Rievkkároggi - nord for Dábmotsuohkkadas - Beaivvašgieddi. 

Løype 6: Karasjokbrua - etter Kárášjohka/Anárjohka til Dorvonjárga - etter Anárjohka til Goššjohkbrua - etter Anárjohkveien til Basevuovdi og etter Anárjohka til grensa for Øvre Anárjohka Nasjonalpark. 

Løype 7: Fra samløpet av Anárjohka og Kárášjohka - langs Tanaelva til grensa mot Tana kommune. 

Løype 8: Fra løype 7 ved Váljohka - Sohpparavađđa - Gaškogielas - Ástejávrrit. 

Løype 9: Fra Karasjok ved slalombakken - Oalgevarri - langs vestsiden av E6 til sørenden av Guhkesjávri der løypa krysser E6 - langs østsiden av E6 til Seidájávri - Idjájávreluoppal - Idjájávri - langs østsiden av E6 til kommunegrensa mot Porsanger. 

Løype 10: Fra løype 5 ved Ročhi til løype 6 ved Iškorasjohka. 

Løype 11: Fra løype 3 ved Námmájohka til løype 5 ved Guovžilbohki/Iškoras. 

Løype 12: Fra løype 7 ved Geahtaveadji til Gimešjávri. 

Løype 13: Beaivvašgieddi - Duoibil - Ásttejávri - uoššjávri fjellstue. 

Løype 14: Fra løype 2 ved Jergul - Roancegialas - Beatnatluoppal - til løype 1 ved Návlesaigielas. 

Løype 15: Fra parkeringsplass i sørenden av Idjajávri - Geađgejávri - Geassájávri. 

Løype 16: Fra løype 3 ved Bieskenjárga - Skáiddejávri - til løype 2 ved Jergul. 

Løype 17: Fra løype 2 på Kárášjohka ved Niitoš til Badjenjárgaveien og langs denne - krysse Svinengveien - opp til løype 5 ved Doakteroavvi. 

Løype 18: Fra løype 9 ved Sávkadasmáđii - krysse E6 ved trafostasjonen - Niitonjárga - Kárášjohka (løype 6) - Riidoluhppu - krysse Finnlandsveien - langs veien mot Helander og opp til løype 5 ved Doakteroavvi.

§ 2.Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. januar 19881 om snøscooterløyper i Karasjok kommune, Finnmark.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.