Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og liknende fartøyer, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2002-03-18-368
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse18.03.2002
Sist endretFOR-2003-01-27-156
EndrerFOR-2001-06-25-779
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§39
Kunngjort25.04.2002
Rettet28.01.2004, punkt 4.
KorttittelForskrift om bruk av vannscootere, Bergen

Fastsatt av Bergen bystyre 18. mars 2002 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 39 annet ledd. Endret 27 jan 2003 nr. 156. 

1.Formål

Forskriftens formål er å regulere bruk av vannscootere o.l. i Bergen kommune. 

2.Geografisk avgrensning

Forskriften gjelder:

a.Øvingsområdet sør for Søre Eggholmen, lokalisert slik: 

Øst: 5 grd 12 min 39.58 sek - 5 grd 12 min 49.22 sek

Nord: 60 grd 15 min 22.06 sek - 60 grd 15 min 26.97 sek.

Området skal merkes med bøyer i sjøen etter anvisning fra Bergen og Omland Havnevesen.

b.Transportkorridoren på sjø mellom Hjellestad og øvingsområdet for bruk av vannscooter o.l. sør for Søre Eggholmen i Bergen kommune.

Transportkorridoren begrenses i nord av Synningane og i sør av Åleknappen, men slik at all ferdsel ut til øvingsområdet skal foregå innenfor Bergen kommunes grenser på øst- og nordsiden av Storekinna og på sørsiden av Drottninga.

c.Stevnelokalitetene i Store Lungegårdsvann og i Hjellestadvika, slik områdene er vist på kart1 i M 1:5.000 for henholdsvis område B og A, stemplet Bergen kommune, Byrådsavdeling for miljø og byutvikling 8. januar 2002.
1Kart utelatt. 
3.Aktivitetsmessig avgrensning

Forskriften gjelder:

a.Trening og konkurranser med vannscootere o.l. innenfor øvingsområdet, så lenge formålet er å oppøve ferdigheter og konkurrere i bruk av slike fartøyer, og aktiviteten er organisert i regi av et lag, klubb e.l.
b.Transport av vannscootere o.l. fra opplag, utsettingsrampe e.l. frem til øvingsområdet og tilbake i forbindelse med trening eller konkurranse.

Transport av vannscootere skal foregå langs korteste eller mest hensiktsmessige trase, og det skal utvises nødvendige hensyn til all annen trafikk. For øvrig skal gjeldende regler for småbåter og bestemmelsene i «Sjøveisreglene» følges.

c.Stevner, slik disse er godkjent av byrådet etter søknad. 
4.Tidsmessig avgrensning

Unntaket fra vannscooterforbudet gjelder:

a.Hverdager mellom kl. 10.00 og solnedgang. På søn- og helligdager gjelder unntaket etter kirketid, men før solnedgang.
b.Tidsrom for stevner, i henhold til innvilget søknad fra byrådet. 
5.Særskilt tillatelse til å arrangere stevner
a.Stevner kan kun arrangeres i Store Lungegårdsvann og i Hjellestadvika etter særskilt tillatelse fra byrådet.
b.Byrådet kan avslå søknad eller stille de vilkår for tillatelse som er nødvendig for å unngå slik fare, ulempe eller skade som er nevnt i lov om fritids- og småbåter § 39, andre ledd, herunder stille vilkår om at arrangementer skal kunngjøres i lokalpressen. 
6.Forskriftens ikrafttredelse og varighet

Forskriften er midlertidig og gjelder frem til bystyret eventuelt vedtar ny forskrift, f.eks. i sammenheng med vedtak av kystsoneplan for Bergen.

0Endret ved forskrift 27 jan 2003 nr. 156.