Forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune, Finnmark.

DatoFOR-2002-03-22-1903
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse22.03.2002
Sist endretFOR-2005-03-16-258
Endrer
Gjelder forVadsø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort19.02.2004
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Vadsø

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 22. mars 2002 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd. Endret 16 mars 2005 nr. 258. 

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1:50.000 datert Vadsø kommune 19. januar 2000. 

Løype 1: Fra riksvegen på vestsiden av Vestre Jakobselv til Tredjefossen, med forgreininger langs jordbruksveg til nordsida av Langovara og over Jakobselva ved Fossenakken til løype 2. 

Løype 2: Fra riksvegen ved Esso-stasjonen i Vestre Jakobselv til Rapakoro og Dalbakken. Videre etter vegen til Lille Vasselva og Politihytta, og videre til Høyelva som krysses. Fra Høyelva til kommunegrensa mot Båtsfjord på Ordojávri. 

Løype 3: Fra Paddeby langs kraftlinja i nordvestlig retning (ca. 2 km) mot Kariel og høydekote 100. Videre i nordøstlig retning langs traktorveg, over Sauvann og videre (ca. 1,5 km) til høydekote 200. Herfra i nordvestlig retning til sydvest av Østervann, videre vestover sør for Vasselva og langs Langvannet og over «hompen» til sydenden av Holmvann. Videre etter traktorveg i vestlig retning til løype 2 ved Lille Vasselva.

Forgreining 3a: Fra der løypa svinger ved høydekote 100 (Kariel), videre i nordvestlig retning, nord for kraftlinja langs høydekote 100 og fram til løype 2.

Forgreining 3b: Fra sydvestenden av Østervann i nordlig retning (1,6 km) over Østervann etter traktorveg til Metinenhytta (5-1-111)/ved Roggejohka. 

Løype 4: Fra Andersby i nordvestlig retning mot Andersbyvann, går sør for og langs hele vannet, herfra videre fram til vestsiden av Jolmavann (165 moh.).

Forgreining 4a: Fra hovedløypa ved Andersby i sydøstlig retning (ca. 5-600 meter) til grustak og veg.

Forgreining 4b: Fra hovedløypa nordøstover ned til midten av Andersbyvann, og videre langs vannkanten nordvestover ca. 1 km og sydøstover ca. 1 km.

Forgreining 4c: Fra hovedløypa vest for Andersbyvann, nordvestlig retning ca. 2 km langs høydekote 200 (etter rabbene) og fram til løype 3. 

Løype 5: Fra Betongstasjonen ved Navarsvannet langs veg til Sjåbuselvfossen. Videre til vestenden av Langsmedvann, herfra langs vannkanten til vegen som ligger sydvest for Langsmedvann. Videre langs vegen over Kibyaksla til riksvegen ved Høyvik. 

Forgreining 5a: Fra hovedløypa sørvest for Langsmedvann, mot nordvest nord for hyttene på nordsiden av Langsmedvann til løype 7 nordøst for Langsmedvann. 

Løype 6: Fra Betongstasjonen ved Navarsvannet langs veg til pumpehuset ved Sjåbuselva, videre over Gammerabben til Vasavann. Videre nord for Falkgården til Falkgårdselva og videre til riksvegen ved lille Skallelv bru.

På strekningen mellom Vasavann og nordøst av Falkgården (se markeringsskilt) er løypa kun åpen i tidsrommet fra 1. januar til og med 4. mai. 

Løype 7: Fra riksvegen i Golnes langs Betaniavegen og videre nordvest til østsiden av Langsmedvannet. Videre i nordøstlig retning langs sydenden av Keitamyra, og fram til Storelva og løype 8. Videre i nordlig retning langs vestsiden av Storelva, går nedenfor «Klipa» og fram til løype 9. 

Løype 8: Fra riksvegen ved Ekkerøy i nordlig retning til tjern/vann (42 moh.) sør for Storelva. Videre i nordvestlig retning sør for Storelva og fram til løype 7 (tidligere løypeslutt for Golnesløypa) sør for Keita. 

Løype 9: Fra riksvegen i Krampenes via Storskog og Keita til Klipa. 

Løype 10: Fra riksvegen i Krampenes, langs traktorveg øst for Holmvann via høydene 143, 145 og 136 fram til og over Falkgårdselva og løype 6 nord for Falkgården (markeringsskilt). 

Løype 11: Fra Skallelv via Bærelva til Kokonnitynoja.

Forgreining 11a: Fra løype 11 ca. 1 km vest for kraftlinja går en avstikker i sydvestlig retning til den krysser Bærelva, videre i sørlig retning over Skallelva og inn på løype 6 ca. 200 meter nedenfor hytte 15-1-48. 

Løype 12: Fra løype 11 vest for bebyggelsen i Skallelv - langs kraftlinja nordøstover til kommunegrensa mot Vardø.

0Endret ved forskrift 16 mars 2005 nr. 258.
§ 2.Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9.

Fylkesmannen kan forby trafikk i løypene i andre tidsrom, jf. forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.