Forskrift om snøskuterløyper, Vardø kommune, Finnmark.

DatoFOR-2002-03-22-1904
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse22.03.2002
Sist endretFOR-2006-12-11-1389
EndrerFOR-1998-10-15-1005
Gjelder forVardø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort19.02.2004
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Vardø

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 22. mars 2002 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd. Endret 11 des 2006 nr. 1389. 

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1:50.000 datert Vardø kommune 15. oktober 1998. 

I Komagdalen

Løype 1: På sørsida av Komagelva fra riksvegen ved Kvalneset langs opparbeidet veg til Finnelva. Videre i nordlig retning over Komagelva, herfra i nordvestlig retning til Antonvann (74 moh.).

Avstikker langs kraftlinja over Komaghalsen til kommunegrensa mot Vadsø. 

Løype 2: Fra løype 1 ved merket avkjørsel, langs vegen ned til hytteområdet ved Jakholla. 

Løype 3: På sørsida av Komagelva fra riksvegen ved brua, langs vegen ved elva til 50 m ovenfor Skjærekulpen. 

Løype 4: På nordsida av Komagelva fra riksvegen langs opparbeidet veg over Langrabben med kryssing av elva ved Olakulpen hvor den møter løype 1 fra sørsida. Løypa har en forgrening/avstikker inn til hytteområdet sør for Finneset. 

Løype 5: Fra løype 4 ved merket avkjørsel ved vann 56 moh. ned til hytteområdet ved Leirbakken. 

Ved Kiberg

Løype 6: Fra løype 4 i Komagvær, langs riksvegen til Kiberg og løype 7. 

Løype 7: Fra Kiberg samfunnshus langs Kibergselva til riksvegen, følger vegen over Domen via hjelpekorpshytta, og videre langs vegen til løype 8/10 i Smelror. 

Fra Svartnes

Løype 8: Fra Skytterelva langs fylkesveien fra Smelrorkrysset til Båtsfjord kommune ved Segelodden. 

Løype 9: Fra løype 8 ved Godkeila i sørlig retning til enden av Langvannet, over vannet og inn på løype 10 på Langvasshøgda. 

Løype 10: Fra parkeringsplass i Svartnesbukta langs den gamle riksvegen til Skytterelva ved Smelror. Videre i vestlig retning forbi sørsida av Grøhøgda og Mellomfjellet, i nordvestlig retning mot Trolldalen ned denne langs Østerelva til Persfjord hvor den følger fylkesvegen. Fra Persfjord opp Vesterelvdalen via Hesteskoen, over fjellet mot Finnvika til kommunegrensa mot Båtsfjord hvor den møter løypa derfra ved Segelkollfjellet. 

Løype 11: Fra løype 10 ved Tverrelva over nordenden av Jonnejokskaidi til den igjen møter løype 10 ved Vesterelva.

0Endret ved forskrift 11 des 2006 nr. 1389.
§ 2.Snøskuterferdsel langs løypene er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni. Unntatt er løype 8 fra Smelror langs fylkesvegen til kommunegrensen mot Båtsfjord, som er åpen så lenge vegen ikke er brøytet og åpnet for biltrafikk.

Fylkesmannen kan tillate eller forby trafikk i løypene i andre tidsrom, se forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskrift av 15. oktober 1998 nr. 1005 om snøscooterløyper, Vardø kommune, Finnmark, oppheves.