Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 1, vern av Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland.

DatoFOR-2002-05-03-428
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2002
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskr. om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 27 mars 2009 nr. 358, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.: 

Nesset kommune: 123/1 (Eresfjord og Vistdal statsallmenning). 

Sunndal kommune: 9/1, 9/2, 11/1,11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 12/1, 12/2, 12/3, 13/2, 13/4, 13/6, 19/1, 19/4, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 29/1, 34/2, 35/1, 36/1, 36/2, 37/2, 38/2, 38/4, 39/1, 40/3, 41/6, 41/7, 45/1, 45/2, 45/3, 45/15, 46/1, 46/2, 46/4, 46/8, 47/1, 47/2, 47/3, 47/5, 47/6, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 53/4, 53/6, 53/27, 53/60, 56/1, 56/2, 57/1, 121/1 (Sunndal statsallmenning). 

Oppdal kommune: 60/1, 62/1, 62/2, 125/6, 126/1, 126/3, 126/4, 126/6, 127/1, 128/1, 128/2, 128/5, 129/1, 129/3, 130/1, 130/2, 132/1, 199/1, 356/1 (Oppdal bygdeallmenning). 

Lesja kommune: 156/1 (Dalsida statsallmenning). 

Dovre kommune: 87/1 (Dovrefjell statsallmenning).

Nasjonalparken dekker et areal på 1.692,9 km² . Grensene for nasjonalparken framgår av kart i målestokk 1:150.000, datert Miljøverndepartementet april 2002. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i terrenget og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, hos Fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark er å:

-ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde,
-ta vare på et høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet,
-ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø,
-sikre variasjonsbredden i naturtyper,
-bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster,
-verne om kulturminner.

Allmennheten skal ha adgang til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, planting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier og løyper, plassering av campingvogner og bobiler o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. 
1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre innretninger som ikke kan medføre endret bruk. Bygninger og anlegg skal ikke endre funksjon, bygges om eller utvides. Vedlikehold av bygninger skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk.
b)Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer og skilt i henhold til forvaltningsplanen.
c)Drift av turisthytter og utleie av private hytter/stølshus. 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
b)Ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan medføre endret funksjon.
c)Bygging av bruer eller klopper.
d)Anlegging av sanketrøer o.l.
e)Oppsetting av skilt og merking av nye stier i henhold til retningslinjer i forvaltningsplanen.
f)nødvendig istandsetting/restaurering/utvidelse av Snøheim turisthytte. 
2. Plantelivet
2.1 All vegetasjon, herunder døde trær og busker, skal vernes mot skade og ødelegging av enhver art. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt. 
2.2 Bestemmelsene i 2.1 er ikke til hinder for:
a)Tradisjonell utmarksbeiting.
b)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av vanlige planter til eget bruk.
e)Bruk av kvist til snarefangst. 
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttak av trevirke til brensel for hytter og setrer som ligger i nasjonalparken. 
3. Dyrelivet
3.1 Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.

Kalking i vassdrag må ha særskilt tillatelse. 

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a)Jakt og fangst etter viltlovens bestemmelser.
b)Fiske etter lakse- og innlandsfiskelovens bestemmelser. 
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere.
b)Kalking av vatn og elver som er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal gjennom forvaltningsplanen fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 
4. Kulturminner
4.1 Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes. 
4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til restaurering og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
5.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

5.3 Sykling, organisert kjøring med hundespann og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, traséer eller i områder som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten gjennom forvaltningsplanen. Bruk av hest til kløving og gjeting er tillatt.
5.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
5.5 Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om og/eller kreve fjernet merking av løyper og stier.
5.6 Telting utover en uke på samme sted krever særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Dette gjelder ikke vanlige vandretelt.

Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- eller forvaltningstjeneste. 

6. Motorferdsel
6.1 Motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter. 
6.2 Bestemmelsene i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
b)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark og helikopter til nødvendig transport til og fra Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta. 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre til formål nevnt i pkt. 6.2 a).
b)Nødvendig transport av ved, materialer m.m. til buer og hytter, og motorferdsel i forbindelse med snømålinger o.l. på snødekt mark langs etablerte traséer eller ved lufttransport.
c)Nødvendig transport på vinterføre som er nødvendig for drift og vedlikehold av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilveg.
d)Nødvendig transport av ved, materialer m.m. på barmark etter eksisterende kjørespor til hytter ved Søndre Snøfjelltjønn.
e)Utkjøring av saltstein på vinterstid i regi av beitelag.
f)Flyging lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med beitedyrleiting og dyretellinger. 
7. Forurensning
7.1 Forurensning og forsøpling er forbudt i nasjonalparken. Avfall skal tas med ut av området. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. 
7.2 Støy

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isbor o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrifter 27 mars 2009 nr. 358, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.