Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

DatoFOR-2002-05-03-429
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2002
Sist endretFOR-2008-11-07-1204
Endrer
Gjelder forOppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.05.2002
Rettet25.11.2003 § 3 pkt. 2.1. 18.02.2004 § 6, 06.02.2007 § 6.
KorttittelForskrift om Knutshø landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 7 nov 2008 nr. 1204.

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Oppdal kommune: 356/1 (Oppdal bygdeallmenning med tilhørende bruksretter). 

Tynset kommune: 4/8, 70/1, 106/1, 106/3, 106/4, 106/6, 106/10,13, 118/4, 124/45, 124/47, 124/53, 124/111, 136/1, 140/1, 140/2, 141/1, 144/4, 147/1, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/7, 151/9, 152/1, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 154/1, 154/9, 156/1, 156/2, 161/1, 167/25, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/13, 170/15, 170/21, 170/23, 170/26, 170/27, 170/33, 170/34, 171/2, 171/3, 171/12, 193/1, 193/6. 

Folldal kommune: 48/2, 70/1, 118/1, 118/2, 120/1, 120/9, 121/1, 121/3, 123/1, 129/1, 129/2, 130/1, 130/3, 130/6, 131/1, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/6, 134/9, 134/11,41, 134/20, 134/27, 138/1,2, 139/1, 139/2, 139/6, 139/14,16, 139/15, 139/18,19, 139/22, 139/24, 139/26, 139/27, 139/28, 139/31, 139/35, 139/36,37, 141/1, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/15, 142/19, 145/5, 145/6,7, 172/6, 172/7, 172/8, 230/1 (Folldal statsallmenning med tilhørende fester og bruksretter). 

Alvdal kommune: 2/101, 4/6, 7/26, 31/10, 31/13, 31/19, 33/3. 

Dovre kommune: 1/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 907,8 km² . Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:150.000, datert Miljøverndepartementet april 2002. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i terrenget og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, hos Fylkesmennene i Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, treslagskifte, sprøyting med kjemiske midler, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, plassering av campingvogner og bobiler, merking av stier, skilting, forurensning og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, øvrige anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller fasade på bygningen.

Eksisterende veger og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.

b)Drift av eksisterende jordbruksarealer og setervoller, herunder gjerding.
c)Anlegg av sanketrøer i regi av beitelag.
d)Uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
e)Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer og skilt i henhold til forvaltningsplanen.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
b)Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger.
c)Tilbygg til eksisterende bygninger.
d)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
e)Gjenopptakelse av jordbruksdrift på nedlagte setervoller.
f)Riving av gammel seterbebyggelse.
g)Oppdyrking/beitekultivering av nye arealer.
h)Opparbeiding og merking av nye turstier og løyper.
i)Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer.
j)Bygging av midlertidig anleggsveg fra Bekkelegeret til Elgsjødammen. 
2. Plantelivet
2.1 For skjøtsel og drift av skogen i området gjelder lov om skogbruk og skogvern, dog er hogst av flater større enn 3 dekar forbudt.
2.2 Endring i sammensetning av treslag ved skogkultur, felling av særmerkte og dekorative trær, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde trær som er med på å prege landskapet er forbudt.
2.3 Nye plantearter må ikke innføres, jf. imidlertid punkt 1.2 b. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med gjeldende lovverk.
3.2 Nye dyrearter må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap eller kultur- og naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres.
4.2 Organisert bruk av landskapsvernområdet til idrettsarrangementer, jaktprøver eller andre større arrangementer må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
4.3 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby all slags ferdsel når det er nødvendig for å bevare natur- og kulturmiljøet.

Bestemmelsen i pkt. 4.3 gjelder ikke i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. 

5. Motorisert ferdsel
5.1 Motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt.
5.2 Bestemmelsene i 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
b)Motorferdsel på traséer som i forvaltningsplanen er avmerket som bilveg.
c)Motorferdsel på innmark.
d)Motorferdsel på traktorveier/kjørespor som er angitt i forvaltningsplanen i forbindelse med jordbruksvirksomhet og tillatt hogst.
e)Motorferdsel på vinterføre i forbindelse med tillatt hogst.
f)Motorisert transport av felt elg og hjort under skoggrensen.
g)Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og drift av veier og kraftanlegg, herunder anleggsveger, kraftledninger, luker og dammer.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre til formål nevnt i pkt. 5.2 a).
b)Utkjøring av saltstein på vinterstid i regi av beitelag.
c)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer, buer og hytter.
d)Motorferdsel på barmark i forbindelse med tillatt hogst.
e)Motorferdsel i forbindelse med nødvendig transport til setrer på traktorveier/kjørespor som er angitt i forvaltningsplanen.
0Endret ved forskrift 7 nov 2008 nr. 1204.
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.