Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 3, vern av Åmotsdalen landskapsvernområde, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-05-03-430
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskrift om Åmotsdalen landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Oppdal kommune: 41/1, 42/1, 42/2, 42/3, 44/2, 44/3, 45/2, 47/2, 49/7, 50/1, 50/2, 50/11, 51/1, 51/2, 51/3, 52/2, 53/1, 55/3, 56/3, 56/8, 58/1, 58/4, 66/1, 67/1, 67/2, 68/1, 69/1, 69/3, 70/1, 70/3, 70/4, 70/5, 71/1, 72/2, 72/3, 73/1, 73/2, 74/1, 75/1, 75/6, 76/2, 77/6, 78/1, 108/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 13,4 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:150.000, datert Miljøverndepartementet april 2002. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Oppdal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Åmotsdalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende plante- og dyreliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, riving av gamle seterbygninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, planting, sprøyting med kjemiske midler, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, forurensing og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk, og ikke medføre endringer av størrelse eller fasade på bygninger. Eksisterende anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
b)Drift av eksisterende jordbruksarealer og setervoller, herunder gjerding.
c)Anlegg av sanketrøer i regi av beitelag.
d)Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer og skilt i henhold til forvaltningsplanen.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
b)Ombygginger og restaurering av eksisterende bygninger.
c)Tilbygg til eksisterende bygninger.
d)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
e)Gjenopptakelse av jordbruksdrift på nedlagte setervoller.
f)Riving av gammel seterbebyggelse.
g)Oppdyrking/beitekultivering av nye arealer.
h)Vedlikehold av eksisterende kjerreveg. 
2. Plantelivet
2.1 For skjøtsel og drift av skogen i området gjelder vernskogbestemmelsen i medhold av lov om skogbruk og skogvern, dog er hogst av flater større enn 3 dekar forbudt.
2.2 Endring i sammensetningen av treslag ved skogkultur, felling av særmerkte og dekorative tre, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde trær som er med på å prege landskapet og som er viktig for dyrelivet er forbudt.
2.3 Nye plantearter må ikke innføres, jf. imidlertid pkt 1.2 b. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med gjeldende lovverk.
3.2 Nye dyrearter må ikke innføres. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap, kulturminner eller naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
5. Motorisert ferdsel
5.1 Motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt.
5.2 bestemmelsen i 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
b)Motorferdsel på eksisterende kjerreveg og på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre til formål nevnt i pkt 5.2 a).
b)Utkjøring av saltstein vinterstid i regi av beitelag.
c)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer og hytter.
d)Snøscootertransport i forbindelse med tillatt hogst.
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.