Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 5, vern av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, Sunndal, Nesset og Rauma kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2002-05-03-432
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2002
Sist endretFOR-2014-12-12-1626
Endrer
Gjelder forSunndal, Nesset og Rauma kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskr. om Eikesdalsvatnet landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1626.

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.:

Sunndal kommune: 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/3, 57/7, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/1, 66/1, 66/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 74/1, 75/1, 75/2, 77/1, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 81/1, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 121/1 (Sunndal statsallmenning).

Nesset kommune: 68/1, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/5, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/9, 76/1, 76/2, 76/4, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/34, 79/37, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/10, 82/13, 82/14, 82/15, 83/1, 83/2, 91/2, 91/3, 96/1, 123/1 (Eresfjord og Vistdal statsallmenning).

Rauma kommune: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/14, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 468,7 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:150 000, datert Miljøverndepartementet april 2002, med endringer vist på kart «Del av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde» i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften blir oppbevart i Sunndal, Nesset og Rauma kommuner, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1626.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde er å:

-Ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap med innslag av kulturlandskap, med tilhørende planteliv og dyreliv, der kulturminner etter fangst, jordbruk og beitebruk stedvis utgjør en del av landskapets egenart.
-Ta vare på variasjonen i naturen, fra høyfjell med villrein til rike løvskoglier langs Eikesdalsvatnet.
-Ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.
§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, inngjerding av utmarksarealer, oppdyrking og beitekultivering, treslagskifte, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, sprøyting med kjemiske midler, plassering av campingvogner og bobiler, riving av seteranlegg, etablering og merking av turstier, forurensing og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a)Drift av eksisterende jordbruksarealer og setervoller, herunder gjerding, når det ikke er i strid med verneformålet.
b)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller eksteriøret på bygninger.

Eksisterende veier og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.

c)Uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet gjennom forvaltningsplan.
d)Vedlikehold av merka stier, løyper, bruer og skilt. Forvaltningsmyndigheten kan nekte merking av stier dersom det er nødvendig i forhold til verneformålet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
b)Ombygginger og restaurering av eksisterende bygninger.
c)Mindre tilbygg til eksisterende bygninger.
d)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
e)Gjenopptakelse av jordbruksdrift eller seterdrift på nedlagte setervoller.
f)Oppdyrking/beitekultivering av nye arealer.
g)Omlegging og opprusting av veier for jord- og skogbruksformål.
h)Riving av seteranlegg.
i)Gjerding i utmark og bygging av sankekveer.
j)Masseuttak og massedeponering.
k)Opparbeiding og merking av nye turstier og løyper.
l)Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer. 
2. Plantelivet
2.1 Nye plantearter må ikke innføres.
2.2 Endring i sammensetning av treslag ved skogkultur, felling av særmerkte og dekorative tre, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde trær som er med på å prege landskapet er forbudt.
2.3 Hogst av flater over 3 daa. er forbudt.
2.4 Beiting er tillatt. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt, fangst og fiske er tillatt etter gjeldende lovverk.
3.2 Nye dyrearter må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap, kulturminner eller naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres.
4.2 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for kulturminner eller naturmiljøet.

Bestemmelsen i pkt. 4.2 gjelder ikke i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. 

5. Motorisert ferdsel
5.1 Motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt.
5.2 Bestemmelsen i 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
b)Motorferdsel i forbindelse med tillatt hogst. For slik transport skal det legges vekt på å unngå terrengskader, vegetasjonsslitasje og forstyrrelse av dyrelivet.
c)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksdrift på og ved innmark.
d)Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og drift av veger og kraftanlegg, herunder kraftledninger, anleggsveger, luker og dammer.
e)Motorisert transport av felt elg og hjort under skoggrensen.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre til formål nevnt i pkt. 5.2 a).
b)Utkjøring av saltsteiner vinterstid i regi av det enkelte beitelag.
c)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer, buer, hytter m.m.
d)Motorferdsel på vinterføre som er nødvendig for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilveg.
e)Motorferdsel i forbindelse med opparbeiding, merking og preparering av skiløyper og skibakker.
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.