Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 7, vern av Jora landskapsvernområde, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-2002-05-03-434
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forLesja kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskrift om Jora landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Lesja kommune: 38/3, 156/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 49,3 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:150.000, datert Miljøverndepartementet april 2002. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften blir oppbevart i Lesja kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Jora landskapsvernområde:

-å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der verdifullt setermiljø, vegetasjon, kulturminner og trekkområder for villreinen utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.
-å ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.
§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, treslagsskifte, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, sprøyting med kjemiske midler mot lauvtreoppslag, plassering av campingvogner og bobiler, riving av seteranlegg, oppdyrking, beitekultivering, forurensing og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Drift av eksisterende setervoller og dyrkede areal, herunder gjerding, når dette ikke er i strid med verneformålet.
b)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller eksteriøret på bygninger. Eksisterende veier og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
c)Vedlikehold av merka stier, løyper, bruer og skilt som i henhold til forvaltningsplanen skal opprettholdes.
d)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
e)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til vedkommende forvaltningsmyndighet,
f)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet gjennom forvaltningsplan.
b)Hensetting/parkering av campingvogner og bobiler på areal som er spesielt avsatt til formålet gjennom forvaltningsplan.
c)Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med verneformålet.
d)Ombygginger og tilbygg til eksisterende bygninger.
e)Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
f)Gjenopptakelse av jordbruksdrift eller seterdrift på nedlagte setervoller.
g)Oppdyrking/beitekultivering av nye arealer.
h)Omlegging og opprusting av veier for landbruksformål.
i)Riving av seteranlegg.
j)Gjerding i utmark og bygging av sankekveer.
k)Opparbeiding og merking av nye turstier og løyper.
l)Opparbeidelse av enkle traktorveger for utkjøring av ved og tømmer.
m)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under pkt. 1.2 f).
n)Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer. 
2. Plantelivet
2.1 Nye plantearter må ikke innføres.
2.2 Hogst er tillatt i tråd med vernskogbestemmelsene gitt i medhold av skogbruksloven.
2.3 Felling av særmerkte og dekorative trær, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde trær som er med på å prege landskapet er forbudt.
2.4 Beiting er tillatt. 
3. Dyrelivet
3.1 Nye dyrearter må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.
3.2 Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med gjeldende lovverk. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap, kulturminner eller naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
5. Motorisert ferdsel
5.1 Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt.
5.2 Vegen fra bommen ved Myrin til Svartdalssetra, og fra Nysetra til Skamsdalsetra skal være stengt i perioden 1.12 - 1.06. Dette er ikke til hinder for motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og tilsyn av disse delene av Dalsidevegene.
5.3 Bestemmelsen i 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
b)Motorferdsel på bilveg.
c)Motorferdsel i forbindelse med tillatt hogst. For slik transport skal det legges vekt på å unngå terrengskader, vegetasjonsslitasje og forstyrrelse av dyrelivet.
d)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksdrift på og ved innmark.
e)Motorisert transport av felt elg og hjort under skoggrensen.
f)Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og drift av kraftanlegg og kraftledninger.
5.4 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre til formål nevnt i pkt. 5.3 a).
b)Utkjøring av saltsteiner vinterstid i regi av det enkelte beitelag.
c)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til buer, hytter, setrer anlegg mv.
d)Motorferdsel på snødekt mark som er nødvendig for drift av eksisterende turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilveg.
e)Motorferdsel på vinterføre i forbindelse med opparbeiding, merking og preparering av skiløyper og skibakker.
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m. som skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.