Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 9, vern av Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-2002-05-03-436
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2002
Sist endretFOR-2004-02-20-391
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskrift om Fokstumyra naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 20 feb 2004 nr. 391.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 2/1, 2/2, 2/3, 87/1 og 93/1.

Reservatet dekker et areal på ca 18.000 dekar. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet april 2002. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Dovre kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 20 feb 2004 nr. 391.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare:

-Et stort og meget variert myr- og våtmarksområde, med omkringliggende hei og skog, og med et meget rikt og variert fugleliv av særlig viktighet for hekkende og trekkende våtmarksfugl, samtidig som området har stor variasjon i myrtyper og myr- og våtmarksvegetasjon.
-Et kvartærgeologisk meget viktig område med formelementer av stor betydning for forskning, undervisning og landskap.
§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av vanlig ferdsel.
2.Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra naturreservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
3.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og forstyrrelse.
4.Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd.
5.Nye dyrearter må ikke innføres.
6.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, ulike former for gravevirksomhet og overflatearbeid, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
7.Motorisert ferdsel og lågtflyging under 300 m er forbudt.
8.Bruk av motordrevet modellbåter, modellfly, isbor og lignende er forbudt.
9.Idrettsarrangementer, jaktprøver, guida turer og annen form for organisert virksomhet er forbudt.
10.Bruk av sykkel, kløvhest, hest og kjerre, ridning og seilbrett er forbudt.
11.Opplag av båt, hensetting av campingvogn, telting, leirslagning, oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering, bålbrenning og merking av stier og løyper er forbudt.
12.I tida fra 1. mai til 1. august er all ferdsel i reservatet forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp, med unntak av tiden med ferdselsforbud, jf. § 3 pkt. 12.
3.Tradisjonell beiting, herunder bruk av gjeterhund, og ferdsel til fots til enhver tid i forbindelse med nødvendig tilsyn av husdyr på beite. I forbindelse med slikt tilsyn skal det utvises spesiell aktsomhet overfor fuglelivet, og sårbare områder skal i størst mulig grad unngås.
4.Fiske etter gjeldende særlover, med unntak av tiden med ferdselsforbud, jf. § 3, pkt. 12.
5.Jakt på hjortevilt, herunder bruk av hund under kontroll, utenfor sone avmerket med jaktforbud i forvaltningsplanen.
6.Ferdsel til fots etter oppmerket sti fastsatt av forvaltningsmyndigheten i perioden med ferdselsforbud.
7.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg. Dette innebærer bl.a.:
a)Ferdsel til enhver tid på Nysetervegen. Parkering av motorkjøretøy langs Nysetervegen er likevel forbudt.
b)Ferdsel til fots til enhver tid for eiere og brukere av hytter/buer som ligger i reservatet i forbindelse med bruk av disse. Slik ferdsel kan bare skje i hyttenes/buenes naturlige bruksområde. Sårbare områder skal i størst mulig grad unngås og eventuelt kun berøres i forbindelse med atkomst til hyttene/buene.
c)Nødvendig vedlikehold av bygninger, hytter/buer og andre anlegg og innretninger som ikke kan medføre endret bruk.
d)Drift og nødvendig vedlikehold av jernbanen. Vedlikehold som krever arbeider ut over jernbanens over- og underbygning må likevel ha særskilt tillatelse, jf. § 5, pkt. 1.
8.Motorisert oppkjøring/preparering av skiløype langs Nysetervegen.
9.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport i den forbindelse krever særskilt tillatelse.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
0Endret ved forskrift 20 feb 2004 nr. 391.
§ 5.Tillatelse etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig vedlikehold av jernbanen som krever arbeider ut over jernbanens over- og underbygning og motorisert ferdsel i forbindelse med dette. Arbeidene skal fortrinnsvis skje utenom perioden 1. mai til 1. august.
2.Hogst av ved til bruk på eksisterende hytter/buer i naturreservatet.
3.Nødvendig motorisert transport vinterstid av brensel, materialer m.m. i forbindelse med bruk og vedlikehold av hytter/buer og andre anlegg i naturreservatet.
4.Motorisert ferdsel med lite, beltegående kjøretøy for utkjøring av felt elg.
5.Opplag av båt.
6.Organiserte turer.
7.Vedlikehold av verdifulle kulturminner.
8.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 pkt. 9 bokstav c).
0Endret ved forskrift 20 feb 2003 nr. 391.
§ 6.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

§ 9.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av naturreservatet.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.