Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 11, vern av Sandgrovbotn - Mardalsbotn biotopvernområde, Rauma og Nesset kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2002-05-03-438
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2002
Sist endretFOR-2014-12-12-1627
Endrer
Gjelder forRauma og Nesset kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§7
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskr. Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernomr.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7, 2. ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endter ved forskrift 12 des 2014 nr. 1627.

§ 1.Avgrensning

Biotopvernområdet berører følgende gnr./bnr.:

Nesset kommune: 79/1, 79/2, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/34, 79/37, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/3, 81/4, 123/1 (Eresfjord og Vistdal statsallmenning).

Rauma kommune: 47/1, 47/2, 47/3, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/13, 47/14, 47/19, 47/27, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/14, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 54/1, 55/1, 55/2, 55/5, 56/1, 56/2, 56/3, 56/6, 56/8, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/8, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/18, 58/19, 202/2 (Hen statsallmenning).

Biotopvernområdet dekker et areal på ca. 140,4 km² . Grensene for biotopvernområdet framgår av kart i målestokk 1:150 000, datert Miljøverndepartementet april 2002, med endringer vist på kart «Del av Sandgrovbotn – Mardalsbotn biotopvernområde» i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for biotopvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriftene blir oppbevart i Rauma og Nesset kommuner, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1627.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Sandgrovbotn - Mardalsbotn biotopvernområde er å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i Snøhettastammen.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser: 

1.1 Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan forringe villreinen sitt livsmiljø eller hindre villreinen sin bruk av området. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, sprøyting med kjemiske midler mot løvtreoppslag, innføring av nye dyrearter, plassering av campingvogner og bobiler, etablering og merking av turstier, forurensning og forsøpling. Opplistinga er ikke uttømmende.
1.2 Reglene i pkt. 1.1. er ikke til hinder for:
a)Tradisjonell utmarksbeiting.
b)Jakt, fangst og fiske i tråd med gjeldende lovverk.
c)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder o.l. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller endret bruk av bygninger. Eksisterende veier og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at standarden på vernetidspunktet opprettholdes.
d)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
e)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til vedkommende forvaltningsmyndighet.
f)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet.
g)Uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet gjennom forvaltningsplan.
h)Hensetting/parkering av campingvogner og bobiler på areal som er spesielt avsatt til formålet gjennom forvaltningsplan.
i)Vedlikehold av merka stier, løyper, bruer og skilt. Forvaltningsmyndigheten kan nekte merking av stier av hensyn til verneformålet. 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger.
b)Mindre tilbygg til eksisterende bygninger.
c)Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
d)Gjerding i utmark og bygging av sankekveer.
e)Masseuttak og massedeponering.
f)Etablering, merking og skilting av nye turiststier, herunder bygging av klopper, bruer og sikringstiltak.
g)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under pkt. 1.2 f).
h)Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer. 
2. Ferdsel 
2.1 All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på villreinen sitt leveområde. Villreinen må ikke forstyrres. 
2.2 Innenfor nærmere avgrensede deler av biotopvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift forby all slags ferdsel deler av året når det er nødvendig for å unngå forstyrring av villreinen.

Bestemmelsen i pkt. 2.2 gjelder ikke i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. 

3. Motorisert ferdsel 
3.1 Motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt.
3.2 Unntatt fra reglene i 3.1 er:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
b)Motorferdsel på bilveg.

Veien til Sandgrovbotn og Mardalsbotn skal ikke brøytes i perioden 1.12 - 31.05.

c)Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og drift av veier og kraftanlegg, herunder kraftledninger, anleggsveger, luker og dammer.
d)Bruk av motorbåt på Store Sandgrovvatn og Grøttavatnet. 
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre til formål nevnt i pkt. 3.2 a).
b)Motorisert transport i forbindelse med beitebruk.
c)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer, buer, hytter m.m.
d)Nødvendig bruk av traktor på barmark etter kartfesta/særskilt angitte eksisterende kjørespor/traktorveier for transport av materialer, brensel og utstyr til hytter og buer i samsvar med forvaltningsplanen.
e)Motorferdsel i forbindelse med opparbeiding, merking og preparering av skiløyper og skibakker.
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernereglene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider eller tiltak av vesentlig verdi for samfunnet og i spesielle tilfeller, når det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, tilrettelegging, informasjon m.m. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for biotopvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av biotopvernområdet.

§ 8.Ikraftsetting

Denne forskriften trer i kraft straks.