Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Nord-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2002-05-30-596
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
EndrerFOR-1999-01-28-78
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskr. om motorferdsel på vassdrag, Nord-Odal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 30. mai 2002 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 bokstav a og b.

I. (Virkeområde)

§ 1.Denne forskrift skal supplere øvrig nasjonalt lovverk og sikre at lokale hensyn blir ivaretatt ved utøvelsen av motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i Nord-Odal kommune.

Forskriften begrenser ikke den motorferdsel som er direkte hjemlet i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, § 4 første ledd.

Forskriften begrenser ikke grunneiers rett til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom i henhold til § 10 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

II. (Generelle tillatelser)

§ 2.For transport av materialer og utstyr til vedlikehold av fløtningsdammer er det på alle vassdrag tillatt å benytte til formålet egnet motorfartøy.

III. (Storsjøen)

§ 3.Med Storsjøen menes i denne forskrift Storsjøen med Songnessjøen og Sandsjøen.

Ferdsel med motorfartøy på Storsjøen er forbudt med fart som overstiger 5 knop (ca 8 km/t) i en 100 meters bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser.

Inn- og utkjøring med vannski på Storsjøen kan likevel skje når det ikke er til ulempe og sjenanse for andre, med unntak av følgende områder hvor vannskikjøring er forbudt:

-Kommunale badeplasser
-Andre oppmerkede badeplasser
-Båtforeningenes båtbrygger
-Ramsholmen.
§ 4.Motorferdsel med husbåt på Storsjøen er ikke tillatt.

Med husbåt menes hytte/brakke som er bygget på flåte eller pongtonger.

Med motorferdsel med husbåt forstås fremdrift med egen motor eller ved sleping av motorbåt.

§ 5.Landing, letting samt taxing med mikrofly er tillatt innenfor angitt område på Storsjøen når det er islagt vann. Området kan ved behov ryddes for snø.
a)Området som er tillatt brukt for mikrofly ligger sydvest for Stormoen. Området er rektangulært med bredde 300 m og lengde 500 m, orientert nord - sør. Kartreferanser: Nord-Odal friluftskart, rutehenvisning NE442002. Adkomst til området er fra båtbrygga ved Garvik skole.
b)Det er tillatt å benytte traktor til snørydding på isen innenfor angitt område.
c)På søndager er landing, letting og taxing med mikrofly, og snørydding med traktor, ikke tillatt før klokken 12.00.
d)Det angitte området skal før bruk merkes og skiltes for å opplyse om tillatelse til flyging med mikrofly og til nødvendig snørydding.
e)Bruken av området skal foregå etter de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for flyging med mikrofly, og i henhold til øvrig nasjonalt og kommunalt lov- og regelverk.
f)Aktivitet utover normal treningsflyging, som stevner og konkurranser, skal søkes om til Nord-Odal kommune. Søknaden skal inneholde alle nødvendige opplysninger for å bedømme omfanget av arrangementet. Søknaden behandles i Naturforvaltningsutvalget.
g)Det er ikke tillatt å benytte landingsplassen for mikrofly på Storsjøen etter 1. april eller 2. påskedag dersom påsken faller seinere.

IV. (Råsen)

§ 6.For motorfartøy på Råsen er største tillatte motorstørrelse 10 hk.

V. (Nøklevatnet)

§ 7.På Nord-Odal kommunes del av Nøklevatnet er det tillatt å kjøre med motorbåt for kjøring av funksjonshemmede med nødvendig følge.

VI. (Dispensasjon)

§ 8.Rådmannen kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne forskriftens § 3, § 4 og § 6.

VII. (Straffeansvar)

§ 9.Overtredelser av denne forskriften straffes med bøter.

VIII. (Endringer)

§ 10.Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.

Forskrift av 28. januar 1999 nr. 78 om bruk av luftfartøy og motorfartøy i utmark og vassdrag, Nord-Odal kommune, Hedmark oppheves.

Endringer i denne forskriften vedtas av kommunestyret.