Forskrift om fredning av Gjesåssjøen naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark.

DatoFOR-2002-05-31-545
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse31.05.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsnes kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.06.2002
KorttittelForskrift om Gjesåssjøen naturreservat,

Fastsatt ved kgl.res 31. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 55/5, 55/26, 56/2, 56/7, 55/39, 55/84, 54/1, 49/1, 54/4, 50/5, 48/1, 47/2, 47/4, 47/29, 45/31, 45/32, 45/1, 69/16, 70/1, 69/1, 69/3, 68/1, 68/3, 65/1, 63/12, 63/1, 62/1, 63/6, 64/6, 63/57, 63/56, 61/27.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4.190 dekar, hvorav 4.060 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet april 2002.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Åsnes kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde og å verne om vegetasjonen, det karakteristiske og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.
§ 3.For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:
1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Innføring av nye plantearter er ikke tillatt. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.

2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder skal holdes i bånd. Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn, brakker og lignende, opplag av båter, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 m, er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering eller lignende er forbudt.
6.Idrettsarrangementer, jaktprøver, fiskekonkurranser, guidede turer og andre arrangementer er forbudt.
§ 4.Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.

Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.

2.Vedlikehold av eksisterende grøfteavløp som drenerer tilgrensende jordbruks- og skogbruksarealer, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Bruk og vedlikehold av vanningsanlegg.
4.Bær- og matsoppsanking.
5.Å sette ut og ta opp båt fra faste steder i samsvar med forvaltningsplan.
6.Fiske.
7.Bruk av motorbåt med motorstørrelse opp til 4 hk fra og med 20. juni til og med 31. august.
8.Rydding av greiner som vanskeliggjør rasjonell jordbruksdrift, der reservatet grenser mot dyrket mark.
§ 5.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1.Forsiktig tynning i kantvegetasjonen dersom dette ikke kommer i strid med fredningsformålet.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Etablering av vanningsuttak, bygging av pumpehus og oppføring av gjerder.
4.Vedlikehold av eksisterende badeplasser.
5.Bruk av motorbåt med motorstørrelse opp til 4 hk i den isfrie perioden fra og med 1. september til og med 19. juni.
6.Opplag av båt.
7.Fiskekonkurranser og andre arrangementer.
8.Beiting.
§ 6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 7.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8.Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 9.Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre tiltak for å endre vannstanden av hensyn til fredningsformålet.
§ 10.Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 11.Denne forskriften trer i kraft straks.