Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 2, fredning av Blankvann landskapvernområde med plantelivsfredning, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2002-06-14-550
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse14.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.06.2002
KorttittelForskrift om Blankvann landskapvernområde, Oslo

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.:

13/2, 25/1,2, 25/3,8, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7,21,25, 25/9,10,12,18, 25/11, 25/14, 25/15, 25/19, 25/20,23, 25/24, 25/26, 25/29, 26/1, 45/1, 46/1, 49/1, 67/1,7, 67/8,9,15, 67/10,12,23, 67/11, 67/13, 67/14, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 3.330 dekar.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:8.000, datert Miljøverndepartementet mars 2002. De urterike engene med plantelivsfredning er avmerket på kartet. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert skog- og kulturlandskap med instruktiv geologi, interessant vannsystem, spesielle naturlige vegetasjonstyper, urterike enger og en artsrik flora med sjeldne og plantegeografisk interessante arter.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder: oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, plassering av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, tilplanting av dyrka mark, eng eller beitemark.

Opplistingen er ikke fullstendig.

2.Vegetasjonen i de urterike engene er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Nye plantearter må ikke innføres.
4.Skogsdrift skal foregå etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten, innenfor følgende rammer:
-Ulike arealer med vesentlig betydning for skoglandskapet som holt og arealer med edle løvtrær, fuktskog, koller, bekkedaler, tiurleiker, kontinuitetsskoglommer mv. skal bevares.
-Ved foryngelseshogst skal fortrinnsvis anvendes lukkede hogstformer. I en bred sone rundt Blankvann skal det bare foretas plukkhogst.
-Etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse.
-Ungskogarealer og planta skog skal skjøttes i tråd med den naturlige treslagsdynamikken på stedet. For å forberede bruk av lukkede hogstformer og naturlig foryngelse, skal skjøtselen av skogen i alle aldersfaser tilpasses dette formålet.
-Ved skogsdrift skal terrengskader i størst mulig grad unngås. Hogst og framkjøring skal fortrinnsvis skje på frosset og snødekket mark.
5.Egenartede og dekorative enkelttrær, tregrupper, trerekker, og døde eller døende trær skal bevares. Åkerholmer skal ikke fjernes. Kantsoner mot myr, innmark, vann, vassdrag, stier, veier skal bevares.
6.Sykling og bruk av hest utenom eksisterende veier er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brann-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende veier til standard som på vernetidspunktet.
3.Preparering av eksisterende skiløyper.
4.Vanlig vedlikehold av bygninger og anlegg, herunder hager, som er i bruk på vernetidspunktet.
5.Tradisjonell bruk av fulldyrka mark.
6.Bruk av hest i forbindelse med landbruksdrift, og bruk av hest i forbindelse med vedlikehold av eiendommene.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger, og oppføring av nye bygninger knyttet til landbruksvirksomheten. Tiltakene må utføres i samsvar med stedlig byggeskikk.
2.Restaurering og vedlikehold av kulturminner.
3.Vedlikehold, rydding, merking og omlegging av eksisterende stier og løyper.
4.Rydding og slått ved hyttene.
5.Tradisjonell bruk av urterike enger.
6.Gjenopptagelse av beite på gammel beitemark, herunder rydding av vegetasjon og gjerding.
7.Skogbrukstiltak som ikke er i samsvar med godkjent plan i spesielle tilfeller.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for forvaltninger av området.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.