Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 7, fredning av Lørensetertjern naturreservat, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2002-06-14-555
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse14.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.06.2002
KorttittelForskrift om Lørensetertjern naturreservat, Oslo

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 45/1, 47/31, 49/1, 67/7.

Naturreservatet dekker et totalareal på 270 dekar, herav 20 dekar vann.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet mars 2002. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et område med myr, med variert vegetasjon hvor flere sjeldne og kravfulle arter forekommer.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.

2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
6.Bruk av sykkel og ridning utenfor eksisterende veier er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 med unntak for punkt 4 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Vedlikehold av eksisterende bilvei og motorisert ferdsel på bilvei.
5.Større arrangementer som begrenser seg til kun bruk av eksisterende veier i området.
6.Tradisjonell beiting.

Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.

§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Uttransport av felt storvilt med elgtrekk eller lignende.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3, punkt 5.
3.Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
4.Preparering av eksisterende skiløyper, medregnet nødvendig motorferdsel.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.