Forskrift om motorferdsel på Hersjøen (innsjønr. 252/vassdragsnr. 002 DACIB), Østre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-2002-06-27-1135
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse17.10.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort24.10.2002
KorttittelForskrift om motorferdsel på Hersjøen

Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 27. juni 2002 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

§ 1.(formål)

Formålet med denne forskriften er å forhindre støy og forurensning fra motorferdsel på Hersjøen.

§ 2.(virkeområde)

Denne forskriften gjelder motorferdsel på Hersjøen på Totenåsen.

§ 3.(definisjon)

Motorferdsel blir definert som i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, jf. § 2.

§ 4.(forbud mot motorferdsel på Hersjøen)

Retten til motorferdsel på Hersjøen innskrenkes til å være tillatt kun for elektriske båtmotorer med maks hastighet 5 knop.

§ 5.(myndighet)

Hovedutvalg for kultur har vedtaksmyndighet etter forskriften, og kan delegere denne til rådmannen.

§ 6.(dispensasjon)

Når særlige grunner foreligger kan det gis tillatelse etter søknad til bruk av motorfartøy på Hersjøen, jf. lovens § 6.

§ 7.(straff)

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 12.

§ 8.(ikrafttreden)

Denne forskrift trer i kraft fra 17. oktober 2002.