Forskrift om fredning av Bankplassen 3, gnr. 207 bnr. 272, Norges banks første avdelingskontor, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2002-08-26-954
PublisertII 2002 hefte 5
Ikrafttredelse26.08.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort05.09.2002
KorttittelForskrift om fredning av Bankplassen 3, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 26. august 2002 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter den gamle bankbygningen, som stod ferdig i 1830 og magasinfløyen fra 1911. Fredningen omfatter ikke området rundt bygningene.

Fredningen omfatter bankbygningens interiør og eksteriør. Fredningen av interiøret omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og eldre arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk, overflater og dekor, samt fast innredning.

For magasinfløyen fra 1911 omfatter fredningen kun eksteriøret.

Eksisterende situasjon med fredningens avgrensning er vist på kartet:

mv-20020826-0954.gif

Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, i Oslo kommune og hos eier.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Bankplassen 3 er å bevare og synliggjøre et anlegg som er svært viktig både arkitektonisk, arkitekturhistorisk og kulturhistorisk.

Bankplassen 3 står i en særstilling som et av de tidligste og beste eksempler på offentlige monumentale bygninger i empirestil i Norge. I tillegg var det første gang Norges Bank selv var byggherre. Bankplassen 3 har dermed helt fra starten hatt stor symbolbetydning både for Norges Bank som en sentral statlig institusjon, og som symbol for etableringen av den selvstendige norske stat etter 1814. Formålet med fredningen er derfor å bevare og fremheve Groschs arkitektur slik denne har materialisert seg i bygningen.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningens arkitektur både som helhet og i detaljeringen av enkeltelementene. Dette innebærer at eldre bygningselementer som dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er opprinnelig fra byggeåret eller er ombygget på en helhetlig måte.

For magasinbygningen er formålet å bevare volum, originale bygningselementer og materialbruk i eksteriøret.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør som omfattes av fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.
6.I magasinfløyen kan endringer i eksteriøret gjennomføres, så lenge volumer, materialbruk og fasadenes hovedtrekk blir opprettholdt. Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a og godkjenne endringer som er i pakt med fredningens formål.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.